#109 Ano ang gamit sa iyo ng Sampung Utos ng Diyos?

Itinuturo nito sa aking kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos at ang aking pangangailangan ng Tagapagligtas

Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay "walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya," sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan.
Romans 3:20 ABAB

Dahil hindi kayang sundin ng kahit sino sa atin (matanda, at bata) ang sampung utos, hindi ibig sabihin nito na wala nang gamit ang kautusan. Taliwas sa pagtanggi ng iba sa kapakinabanggan nito sa buhay ng mga mananampalataya, pinagtitibay ng Kasulatan ang gamit nito upang ating magawa ang kapuri-puri sa harapan ng Diyos (Rom 3:31, John 14:15) sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. Ang mga anak ng Diyos ay hindi “lawless”.

Bukod pa dito, gaya ng ating binanggit na, pinapakita nito na kailangan natin ng Tagapagligtas. Dahil ang batas ay nagpapakita sa atin ng ating karumihan at katotohanan na hindi natin ito masusunod upang magkamit ng buhay na walang hanggang, ito’y nagtuturo sa atin na tumakbo sa Kanya na nakatupad nito, si Hesu-Kristo (Gal. 3:24, Gal 4:4). Ito ang dapat nating tuwinang ipaalala sa ating mga anak. Kailangan nila si Hesus, liban sa pananampalataya sa Kanya hindi sila makakagawa ng kaaya-aya sa harapan ng Diyos.


English Version

Q.109. Of what use are the Ten Commandments to you?
A.       They teach me what is pleasing to God, and how much I need a Savior. (Rom 3:20)

For by works of the law no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin.
Romans 3:20 ESV

Just because none of us (adults, and children) can keep the ten commandments, it does not mean that the law has no longer use for us. Contrary to others’ denial of its usefulness in the lives of believers, the Scripture affirms its use so that we can do what is pleasing before God (Rom 3:31, John 14:15) by His grace. God’s children are not “lawless”.

Moreover, as we have already mentioned, it shows that we need a Savior. Because the law shows us our uncleanness and the fact that we cannot follow it to merit eternal life, it teaches us to run to Him who fulfilled it, Jesus Christ (Mt. 5: 17, Gal. 3:24, Gal 4: 4). This is what we should always remind our children. They need Jesus, unless they believe in Him they cannot do what is pleasing before God.

To God be the glory!

Note: This question is #108 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: