“Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos”

Ang bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos at pagpapakita ng kanyang katapatan na kailanman ay hindi nya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito’y hindi sagisag na dapat iwagayway upang yurakan ang disenyo ng kanyang pagkalikha sa tao. At lalong hindi magiging makatwiran upang gamitin at ipagmalaki ang isang kasalanang kasuklam-suklam saContinue reading ““Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos””

“Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan”

Maraming tao na pilit na hinahanap ang sarili sa mga bagay na inaalok ng mundo para sa kanilang kaaliwan at kasapatan. Ngunit ang katotohanan ay walang maibibigay ang mundo kung hindi ang pagsunod sa pita ng laman. Walang kayang ibigay ang mundo para sa isang makasalanan na wakasan ang kanyang pagkaalipin dito at magkaroon ngContinue reading ““Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan””

Disiplina

Ilang gabi na iyong iniiyakanHapdi na dulot ng iyong kasalananNasa iyo’y nagbibigay alinlanganKung ito ba ay dapat pang pagsisihan Sa kabila ng labis na paghihirapBakit umaasa sa isang pangarap?Kahit mga mata’y di na kumukurapAt ang bukas ay walang kinakaharap Wag pagmatigasin ang iyong damdaminO magtiwala sa iyong pangitainDahil sa dilim ikaw ay aakayinNg iyong pusongContinue reading “Disiplina”

Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13

Ngunit magpayuhan kayo sa isa’t isa araw-araw, habang ito ay tinatawag na “ngayon,” upang walang sinuman sa inyo ang papagmatigasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Hebreo 3:13 Isang tunay na kagalakan sa Panginoon ang katuturan ng pakikipag-usap at pakikipagkumustahan sa iyong kapatid kay Kristo. Dahil dito may mga matutunan ka talaga na mga bagay atContinue reading “Pagbubulay-bulay sa Hebreo 3:13”

Preach As A Dying Man!

I Preach’d, as never sure to Preach again, And as a dying man to dying men! Richard Baxter (1615-1691) This morning while praying for the ministry of street evangelism, I was prompted to read a part of Jeremy Walker’s book “The Broken Hearted Evangelist”, which I heartily recommend that every street preacher should read. IContinue reading “Preach As A Dying Man!”

Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?

Nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila kaya’t walang makadaan doon. Sila ay sumigaw na nagsasabi, “Anong gagawin mo sa amin, O Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumatingContinue reading “Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?”

DAKILANG LIWANAG

Isang tao sa dakong silanganPagtangis dala-dala saanmanNi mga luha ay di na sapatUpang maipamalas ang bigat. Tila ba nakapiring ang mataDilim! Dilim! Wala nang makitaAahon pa ba sa tanikalaKasalanang pilit humihila Mayroon pa bang maidadaing?Pighati’y lagi namang kapilingMga panahong walang wala naAng tanong ay, “May pag-asa pa ba?” Dakilang liwanag ang sumilayAking kaluluwa’y akay-akayDi akalaingContinue reading “DAKILANG LIWANAG”

Sampung Tulong Laban sa mga Plano ni Satanas # 1

At ito ay aming ginagawa upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi mangmang tungkol sa kanyang mga balak. 2 Corinto 2:11 Kung si Satanas ay may napakaraming paraan at estratehiya upang bitagin at wasakin ang kaluluwa ng mga tao; sa halip na pagbulayan na kaunti lamang ang ligtas, tayo’y umupo at pagbulayanContinue reading “Sampung Tulong Laban sa mga Plano ni Satanas # 1”

Greek New Testament Meditations: John 6 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” Ngayon araw, ang ating babasahin ay John 6. Mag-review tayo ng ilang konsepto ng Koine Greek: Noun: Number Kapag ating pinag-uusapan ang bilang o “number” ng isang pangngalan o “noun”, sinasabi natin kung ito ay isahan (singular) o maramihan “plural” Sa Ingles, ang maramihan ay makikita sa pagdagdagContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 6 (Tagalog)”

Greek New Testament Meditations: John 5 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” John 5:18 – ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. *alla kai patera idion elege ton theon. …but he was even calling God his own Father, making himself equal with God.   (John 5:18 ESV) Makikita natin sa teksto na ito ang pagpapatibay ngContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 5 (Tagalog)”