#109 Ano ang gamit sa iyo ng Sampung Utos ng Diyos?

Itinuturo nito sa aking kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos at ang aking pangangailangan ng Tagapagligtas Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay “walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya,” sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Romans 3:20 ABAB Dahil hindi kayang sundin ng kahit sino saContinue reading “#109 Ano ang gamit sa iyo ng Sampung Utos ng Diyos?”