#109 Ano ang gamit sa iyo ng Sampung Utos ng Diyos?

Itinuturo nito sa aking kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos at ang aking pangangailangan ng Tagapagligtas Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay “walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya,” sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Romans 3:20 ABAB Dahil hindi kayang sundin ng kahit sino saContinue reading “#109 Ano ang gamit sa iyo ng Sampung Utos ng Diyos?”

#108 Kaya mo bang ganapin ang Sampung Utos?

Wala. Mula sa pagkahulog ng tao kay Adan, ang nag-iisang nakagawa lamang ay si Hesus. Tunay na walang matuwid sa lupa, na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 7:20 ABAB Matapos malaman ng mga bata ang itinuturo ng sampung utos ng Diyos, nararapat nilang malaman, at nararapat ding ipagdiinan ng mga magulang na hindiContinue reading “#108 Kaya mo bang ganapin ang Sampung Utos?”

#107 Ano ang Itinuturo ng Ika-sampung Utos?

Na maging kuntento sa anumang nais ibigay sa akin ng Diyos. Umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi at kayo’y masiyahan na kung anong mayroon kayo, sapagkat sinabi niya, “Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan, o pababayaan man.” Hebrews 13:5 ABAB Nakita natin sa naunang tanong na hindi mali ang pagnanais na magkaroon ng anumangContinue reading “#107 Ano ang Itinuturo ng Ika-sampung Utos?”

#106 Ano ang Ika-sampung Utos?

Ang ika-sampung utos ay ito: “Huwag mong iimbutin ang bahay ng iyong kapwa; huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, o ang kanyang aliping lalaki o ang kanyang aliping babae, o ang kanyang baka, o ang kanyang asno, o ang anumang bagay ng iyong kapwa.” Exodus 20:17 ABAB Ang pag-iimbot o pagiging sakim saContinue reading “#106 Ano ang Ika-sampung Utos?”

#105 Ano ang Itinuturo ng Ika-siyam na Utos?

Huwag magsinungaling, ngunit magsabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Mga sinungaling na labi sa PANGINOON ay kasuklamsuklam, ngunit ang gumagawa nang may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Proverbs 12:22 ABAB Muli, ito ay ibinuod ng Katesismong Heidelberg, 1563 Na hindi dapat akong magbintang ng hindi tama kanino man, ni hindi rin dapat na baluktutin ang salitaContinue reading “#105 Ano ang Itinuturo ng Ika-siyam na Utos?”

#104 Ano ang Ika-siyam na Utos?

Ang ika-siyam na utos ay: Exodus 20:16 ABAB “Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Mahalaga sa Panginoong Diyos ang pagsabi ng katotohanan dahil Siya mismo ang katotohanan (John 14:16). Nararapat na salaminin ng tao ng Diyos ang katapatan ng Diyos ng katotohanan. HIndi sinungaling ang Diyos at ito ay salungat saContinue reading “#104 Ano ang Ika-siyam na Utos?”

#103 Ano ang Itinuturo Ika-walong Utos?

Huwag kunin ang anumang bagay na pagmamay-ari ng iba. (Exo 20:15) Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya’y may maibahagi sa nangangailangan. Ephesians 4:28 ABAB Gaya ng nabanggit na natin, ang kautusuang ito ay hindi lamang nagbabawal ngContinue reading “#103 Ano ang Itinuturo Ika-walong Utos?”

#102 Ano ang Ika-walong Utos?

Ang ika-walong utos ay, “Huwag kang magnanakaw.”(Exo 20:15) Maaaring isipin ng ilan na ang ika-walong utos ay para lamang sa mga magnanakaw at hindi sa mga pangkaraniwang mamamayan. Ngunit ito ay inutos mismo sa bayan ng Israel, kasama ang siyam na utos. Pinapakita nito ang pagkilala na may inilaang biyaya ang Diyos sa bawat taoContinue reading “#102 Ano ang Ika-walong Utos?”

#101 Ano ang Itinuturo Ika-pitong Utos?

Ang maging dalisay sa puso, salita, at gawa, at maging matapat sa pag-aasawa (Matthew 5:27-30) “Narinig ninyo na sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ngContinue reading “#101 Ano ang Itinuturo Ika-pitong Utos?”

#100 Ano ang Ika-pitong Utos?

Ang ika-pitong na utos ay: “Huwag kang mangangalunya.” (Exodus 20:14) Ang ika-pitong utos kasama ang ika-anim at ika-walo ay nagbibigay pangkalahatang pagbabawal. Ito ay naglagay ng pinakamababang batayan para ang bayan ng Israel ay maging matuwid na lipunan. Ito rin ang magiging basehan sa pagkatawag sa kanila na banal sa harapan ng Diyos. Ang utosContinue reading “#100 Ano ang Ika-pitong Utos?”