#85 Ano ang Unang Utos?


Ang unang utos ay, “Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Akin (Exodus 20).

Ang unang utos ay ibinigay bilang malinaw na kautusan hindi lamang sa bansang Israel kundi maging sa lahat ng tao. Ang Diyos lamang ang tunay Diyos. Siya ay Iisa lamang. Sa bayan ng Israel, dahil ang Diyos lamang ang lumalang sa kanila at ang nagligtas sa kanila mula sa pagka-alipin (Ex. 20:2), nararapat na Siya lamang ang kanilang maging tanging Diyos.

Bilang nag-iisang Diyos na lumikha sa langit at lupa, at Siyang nagliligtas ng makasalanan, wala nang ibang Diyos pa maliban sa Kanya. Wala nang ibang makakagawa ng ginawa Niya, kaya ito ay nangangailangan ng pagtalikod sa anumang diyos-diyosan na wala namang kakayahang magligtas sa atin. Ang pagiging-isa ng Diyos ay humihingi ng katapatan sa mga sumusunod sa Kanya. Siya lamang at wala nang iba. Hinihilingi ng Isang Tunay at Buháy na Diyos ang natatanging pagsamba.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.85. What is the first commandment?
A.    The first commandment is, “You shall have no other gods before Me.” (Ex 20)

The first commandment was given as a clear command not only to the nation of Israel but to all people. Only God is the true God. He is the Only One. To the people of Israel, since God alone created them and delivered them from slavery (Ex. 20: 2), He was to be their only God.

As the only God who created the heavens and the earth, and the One who alone saves sinners, there is no other God but Him. No one else can do what He did, so it requires turning away from any idol that has no power to save us. The oneness (not unitarian, but trinitarian) of God demands loyalty from those who follow Him. God alone and nothing else. The One True and Living God demands that He be worshipped exclusively.

To God be the glory!

Note: This question is #84 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: