#84 Nalulugod ba ang Diyos sa Pagsuway?


Hindi. “Ang Diyos ay hukom na matuwid, at isang Diyos na araw-araw ay may galit” (Ps 7:11)

Malinaw na ang pagsuway ay isang kasalanan, at ang kasalanan ay hindi nagbibigay kapurihan sa Diyos. Ang Diyos ay matuwid, ito ay nangangahulugan lamang na Kanyang kinamumuhian ang salungat sa katuwiran na nagbibigay lugod sa Kanya.

Sa ating panahon ngayon, nararapat malaman ng mga kabataan na ang bawat pagsuway ay hindi nabibigay luwalhati sa Diyos at magtatamo ng kaparusahan. Dahil ang Diyos ay matuwid na hukom, nangangailangan na ang pamumuhay ng mga sumusunod sa Kanya ay may pag-iingat upang di mahulog sa pagsuway. Bilang mga taong nagmamahal sa Diyos, ang layunin natin ay bigyan Siya ng kaluguran nang higit sa lahat.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.84. Is God displeased with disobedience?
A.    Yes. “God is a just judge and God is angry with the wicked every day.” (Ps 7:11)

Clearly, disobedience is a sin, and sin does not glorify God. God is righteous, it only means that He hates anything that is contrary to His righteousness.

In our day, young people need to know that every disobedience does not glorify God and will incur punishment. Because God is a righteous judge, it requires that the lives of those who follow Him be lived with carefulness that they may not fall into disobedience. As people who love God, our goal is to please Him above all.

To God be the glory!

Note: This question is #83 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: