#94 Bakit ito tinawag na Araw ng Panginoon?

Dahil sa araw na ito muling nabuhay ang Panginoong Hesu-Kristo (Jn 20:1) Nang unang araw ng sanlinggo ay maagang pumunta sa libingan si Maria Magdalena, samantalang madilim pa, at nakitang ang bato ay naalis na sa libingan. John 20:1 ABAB Sinasabi sa atin ng Kasulatan na ang Panginoong Jesu-Kristo ay matagumpay na nabuhay mula saContinue reading “#94 Bakit ito tinawag na Araw ng Panginoon?”

#93 Anong Araw ng Sanlinggo ang Sabbath ng mga Kristiyano?

Ang unang araw ng linggo, ito ay tinatawag na Araw ng Panginoon (Acts 20:7) Nang unang araw ng sanlinggo, nang kami ay nagtitipon upang magputul-putol ng tinapay, si Pablo ay nagsalita sa kanila; yamang nagbabalak siya na umalis kinabukasan, nagpatuloy siya sa pagsasalita hanggang hatinggabi. Acts 20:7 ABAB Ang Bagong Tipan ay walang alinlangan naContinue reading “#93 Anong Araw ng Sanlinggo ang Sabbath ng mga Kristiyano?”

#92 Ano ang Itinuturo ng Ika-apat Utos?

Ang magtrabaho ng anim na araw at ingatan na banal ang araw ng Sabbath (Deut 5:12) ‘Ipangilin mo ang araw ng Sabbath, at ingatan mo itong banal, gaya ng iniuutos sa iyo ng PANGINOON mong Diyos. Deuteronomy 5:12 ABAB Nakapaloob sa utos na ito na nakalaan ang anim na araw para sa pagtatrabaho, at angContinue reading “#92 Ano ang Itinuturo ng Ika-apat Utos?”

#91 Ano ang Ika-apat Utos?

Ang ika-apat na utos ay ito: “Alalahanin mo ang araw ng Sabbath, upang ingatan itong banal. Anim na araw kang gagawa at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain; ngunit ang ikapitong araw ay Sabbath sa PANGINOON mong Diyos. Sa araw na ito ay huwag kang gagawa ng anumang gawain, ikaw o ang iyong anakContinue reading “#91 Ano ang Ika-apat Utos?”

#90 Ano ang Itinuturo Ikatlong Utos?

Ang ituring ang Pangalan, Salita, at Gawa ng Diyos nang may paggalang (Rev 15:3-4) Ang isa sa mga ulo nito ay parang pinatay, ngunit ang sugat nito na ikamamatay ay gumaling, at ang buong lupa ay namamanghang sumunod sa halimaw. Ang mga tao’y sumamba sa dragon sapagkat ibinigay niya ang kanyang kapangyarihan sa halimaw; atContinue reading “#90 Ano ang Itinuturo Ikatlong Utos?”

#89 Ano ang Ikatlong Utos?

Ang Ikatlong utos ay ito, “Huwag mong babanggitin ang pangalan ng PANGINOON mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi pawawalang-sala ng PANGINOON ang sinumang gumagamit ng kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Exodus 20:7 ABAB Ang Pangalan ng Diyos na “Yahweh” ay banal. Ito ay hango sa apat na letrang Hebrew na “YHWH”. Ito ay isinalinContinue reading “#89 Ano ang Ikatlong Utos?”

#88 Ano ang Itinuturo ng Ikalawang Utos?

Sambahin lamang ang Diyos ayon sa Kanyang utos, at huwag sambahin ang Diyos sa pamamagitan ng mga inukit na bato at larawan. (Deut 12:32) “Anumang bagay na ipinag-uutos ko sa iyo ay siya mong gagawin; huwag mong daragdagan, ni babawasan.” Deuteronomy 12:32 ABAB Ang Diyos lamang ang makapagsasabi kung paano natin Siya dapat na sambahin.Continue reading “#88 Ano ang Itinuturo ng Ikalawang Utos?”

#87 Ano ang Ikalawang Utos?

Ang ikalawang utos ay ito: “Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas, o ng nasa lupa sa ibaba, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran, o paglikuran man sila; sapagkat akong PANGINOON mong Diyos ay DiyosContinue reading “#87 Ano ang Ikalawang Utos?”

#86 Ano ang Itinuturo ng Unang Utos?

Ang sambahin ang Tunay na Diyos lamang at wala nang iba pa (Deuteronomy 6:13-14) Matakot ka sa PANGINOON mong Diyos at maglingkod ka sa kanya at ikaw ay susumpa sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Huwag kang susunod sa ibang mga diyos, sa mga diyos ng mga bansang nasa palibot mo. Deuteronomy 6:13-14 ABAB Dahil iisaContinue reading “#86 Ano ang Itinuturo ng Unang Utos?”

#85 Ano ang Unang Utos?

Ang unang utos ay, “Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa Akin (Exodus 20). Ang unang utos ay ibinigay bilang malinaw na kautusan hindi lamang sa bansang Israel kundi maging sa lahat ng tao. Ang Diyos lamang ang tunay Diyos. Siya ay Iisa lamang. Sa bayan ng Israel, dahil ang Diyos lamang ang lumalangContinue reading “#85 Ano ang Unang Utos?”