#80 Ano ang tinuturo ng huling anim na kautusan?


Kung Paano ibigin at paglingkuran ang ating kapwa.

Ang huling anim na utos: Igalang ang ama’t ina, huwag papatay, huwag mangalunya, huwag magnakaw, huwag magsinungaling, at huwag pag-imbutan ang hindi sa’yo, ay mga utos na direktang may kinalaman sa’ting kapwa. Bilang mga nilikha sa wangis ng Diyos tayo ay may responsibilidad sa hindi lamang sa ating Manlilikha kundi maging sa ating kapwa.

Sa pagsasagawa ng mga ito ay ating ipinapamalas ang ating pag-ibig at pag-lingkod sa iba. Muli, ito ay nakasandig sa unang apat na utos na nagsasabi na ibigin at paglingkuran natin ang Diyos. Mahalaga ang diin ng sampung utos dahil ito ay nakikitang pagpapamalas natin ng pag-ibig sa di-nakikitang Diyos (1 John 4:20).

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.80. What do the last six commandments teach?
A.    What it means to love and serve our neighbor.

The last six commandments: Honor your father and mother, do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not lie, and do not covet, are commandments that directly relate to our neighbor. As creatures created in the image of God, we have a responsibility not only to our Creator but also to our neighbors.

In doing so, we show our love and service to others. Again, it is based on the first four commandments that speak of our love and service to God. The emphasis of the ten commandments is important because it is our visible demonstration of love for the invisible God (1 John 4:20).

To God be the glory!

Note: This question is #79 in the Children’s Catechism

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: