Si Kristo ay Nananalangin

Gayunma’y hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, 21 upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako’y sa iyo, sana sila’y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako’y sinugo mo.

John 17:20-21 ABAB


Malaking pagpapala sa mga tao ng Diyos na nakatala ang panalangin ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa Bibliya.

Ang panalangin ni Hesus ay hindi lamang para sa mga Apostol kundi maging para sa atin din. Nasa isipan ni Hesus ang lahat ng mga tao na nanampalataya sa Kanya at mananampalataya pa. Wala kahit isa sa mga tao ng Diyos na kinalimutan Niya habang Siya ay nananalangin.

Ang isang pulubi o kriminal na mananampalataya ay maaaring umasa sa Panginoong Hesu-Kristo.

Hindi lamang Siya nanalangin noon, kundi maging hanggang ngayon (Heb 7:25).

Dahil dito, siya’y may kakayahang iligtas nang lubos ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila.

Malaking kaaliwan ito dahil hindi man tayo tapat sa panalangin, si Hesus, na Siyang Dakilang Punong-Pari, ay tapat at hindi tumitigil sa Kanyang pananalangin. Ang mabuting balita ay wala sa Kanyang mga tao ang Kanyang makakalimutan hanggang makasama Niya sa Kanyang piling.

Iniibig ni Hesus ang Kanyang mga tao hanggang sa wakas (John 13:1).

Ipinanalangin Niya tayo bago pa man tayo ipinanganak, sa araw-araw ng ating buhay, sa oras na tayo man ay natutulog at hanggang sa Siya’y makasama natin.

Sa Diyos ang Papuri!


Image by Pexels from Pixabay

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: