“Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos”

Ang bahaghari ay tanda ng tipan ng Diyos at pagpapakita ng kanyang katapatan na kailanman ay hindi nya na gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito’y hindi sagisag na dapat iwagayway upang yurakan ang disenyo ng kanyang pagkalikha sa tao. At lalong hindi magiging makatwiran upang gamitin at ipagmalaki ang isang kasalanang kasuklam-suklam saContinue reading ““Ang Katapatan At Paghahatol ng Diyos””

“Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan”

Maraming tao na pilit na hinahanap ang sarili sa mga bagay na inaalok ng mundo para sa kanilang kaaliwan at kasapatan. Ngunit ang katotohanan ay walang maibibigay ang mundo kung hindi ang pagsunod sa pita ng laman. Walang kayang ibigay ang mundo para sa isang makasalanan na wakasan ang kanyang pagkaalipin dito at magkaroon ngContinue reading ““Si Kristo Ang Tanging Kaaliwan At Kasapatan””

Greek New Testament Meditations: John 6 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” Ngayon araw, ang ating babasahin ay John 6. Mag-review tayo ng ilang konsepto ng Koine Greek: Noun: Number Kapag ating pinag-uusapan ang bilang o “number” ng isang pangngalan o “noun”, sinasabi natin kung ito ay isahan (singular) o maramihan “plural” Sa Ingles, ang maramihan ay makikita sa pagdagdagContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 6 (Tagalog)”

Greek New Testament Meditations: John 5 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” John 5:18 – ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. *alla kai patera idion elege ton theon. …but he was even calling God his own Father, making himself equal with God.   (John 5:18 ESV) Makikita natin sa teksto na ito ang pagpapatibay ngContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 5 (Tagalog)”

Greek New Testament Meditations: John 4 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” Mainam na pansinin natin ang sinabi ni Hesus sa v. 14 “ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα…” *hos d’ an piey ek too hudatos hu egow awtow, oo mey dipseysey eys ton aiowna “but whoever drinks ofContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 4 (Tagalog)”

Greek New Testament Meditations: John 3 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” Interesting yung paggamit ni John ng Δεῖ *dei sa chapter na ito. Tatlong ulit niyang ginamit. Una, tungkol sa pangangailangan ng muling kapanganakan v.7 – γεννηθῆναι Pangalawa, tungkol sa pangangailangan na ang Anan ng Tao ay maitaas v. 14 – ὑψωθῆναι Ikatlo, tungkol sa pangangailangan na si HesusContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 3 (Tagalog)”

Greek New Testament Meditations: John 2 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” An interesting phrase here is the phrase τί ἐμοὶ καὶ σοί,γύναι (*ti emoi kai soi, gunai) May mga narinig akong nagsabi na dito ay tila hindi Niya nirespeto ang Kanyang earthly mother. Ayon sa NET Study Notes, Semitic ang pinagmulan nito. Ang katumbas na ekspresyon na ito saContinue reading “Greek New Testament Meditations: John 2 (Tagalog)”

Kay Kristo May Bagong Buhay

“Ang sabi ng mundo, ‘bagong taon, bagong buhay.’ Ngunit ang sabi ng bibliya, kung wala ka kay Kristo, walang bagong buhay (2 Cor 5:17).” #hgcbccpulpit Ang mga pananalita sa itaas ay mga salitang binitawan ng aming kapatid na nanguna sa unang panambahan sa aming Iglesia ngayong 2023. Tunay na ang pagsikat ng bagong taon angContinue reading “Kay Kristo May Bagong Buhay”

Greek New Testament Meditations: 1 Thess. 4:18 (Tagalog)

“Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.” ὥστε παρακαλεῖτε ἀλλήλους ἐν τοῖς λόγοις τούτοις.  (SBL) (*Hoste parakaleyte alleylus en toys logoys tutoys.) Salin: Kaya’t mag-aliwan kayo sa isa’t isa ng mga salitang ito. (ABAB) Habang binabasa ko ang Greek New Testament (Tyndale Edition) ngayong umaga, napansin ko ang maluwalhating basehan ng kaaliwan ng isang Kristiyano kayContinue reading “Greek New Testament Meditations: 1 Thess. 4:18 (Tagalog)”

Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo

“We need to hear the gospel every day of our lives.” Ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Lumabag tayo sa Kanyang kautusan sa isip, puso, salita, at gawa, at nahaharap sa Kanyang poot at kaparusahan. Ang hinihingi Niya ay ganap na kabayaran sa ating pagkakautang at ganap na pagsunod sa Kanyang kautusan, na hindiContinue reading “Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo”