#68 Ano ang kinakatawan ng mga handog na ito?

Si Cristo, ang Kordero ng Diyos, na darating upang mamatay para sa mga makasalanan (Jn 1:29) Kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya, at kanyang sinabi, “Narito ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan! John 1:29 ABAB Nalaman natin sa naunang tanong na hindi sapat ang mga handog ngContinue reading “#68 Ano ang kinakatawan ng mga handog na ito?”

#67 Bago dumating si Kristo, paano ipinapakita ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya?

Sa pamamagitan ng paghahandog ng alay na hinihingi ng Diyos, at ng pagsunod (Heb 10:10-13). at sa pamamagitan ng kalooban niya tayo’y ginawang banal sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Cristo minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalisContinue reading “#67 Bago dumating si Kristo, paano ipinapakita ng mga mananampalataya ang kanilang pananampalataya?”

#64 Paano mo makukuha ang tulong ng Banal na Espiritu?

Inutos sa atin ng Diyos na ipanalangin ang pagtulong ng Banal na Espiritu. (Lk 11:13) Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya?” Luke 11:13 Dahil hindi natin kayang lumapitContinue reading “#64 Paano mo makukuha ang tulong ng Banal na Espiritu?”

Si Kristo ay Nananalangin

Gayunma’y hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita, 21 upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako’y sa iyo, sana sila’y manatili sa atin, upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako’y sinugo mo. John 17:20-21 ABABContinue reading “Si Kristo ay Nananalangin”