#32 Ano ang Kasalanan?

Ang kasalanan ay ang pagpapabaya sa ipinagagawa ng Diyos, o paggawa ng ipinagbabawal ng Diyos. (Deut 4:2; 1 Juan 3:4) Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan; at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan. 1 John 3:4 ABAB Ang pinakamalaking problema ng tao ay ang kasalanan. Hindi nagkulang ang DiyosContinue reading “#32 Ano ang Kasalanan?”