Ngunit Ako’y Nagkakasala

WALANG HANGGANG AMA,Ika’y higit na mabuti kaysa lahat ng iniisip;Ngunit ako’y kasuklam-suklam, aba,kahabag-habag, di-nakakakita; Ang aking mga labi ay handang magtapat,ngunit ang puso ko sa pandamdam ay makupad,at ang aking mga daa’y atubiling maituwid.Kaluluwa ko’y aking dinadala sa ‘Yo;basagin, sugatan, ipaling, hubugin Mo ito.Ihayag sa akin kapangitan ng kasalanan,upang aking kasuklaman, pandirihan at layuan. AngContinue reading “Ngunit Ako’y Nagkakasala”

To The Cross I Cling

But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God.Acts 20:24 For my today’s devotion after meditating on Acts 20:24, the LORD remindedContinue reading “To The Cross I Cling”

Ang Araw ng Panginoon

O Panginoon, Aking Panginoon,Ito ay Iyong Araw,ang banal na kautusan ng pamamahinga,ang bukas na daan ng pagsamba,ang ulat ng pagkabuhay na muli ni Jesus, ang tanda ng Sabbath na darating,ang araw kung kailan ang mga banalna lumalaban pa at yaong tagumpay naay nagkakaisa sa awit na walang hanggan. Pinupuri Kita alang-alangsa trono ng biyaya,na dito’yContinue reading “Ang Araw ng Panginoon”

Kristo Lamang

O Panginoon, Ang pangunahing plano Mo, at ang katapusan ng kalooban Mo,ay l’walhatiin at pakaibigin si Cristo sa langitkung saan Siya ngayo’y nakaluklok,kung saan, balang araw, makikita ng lahat ng hinirangang Kanyang kal’walhatian,iibigin, at dadakilain Siya kailanman. Bagaman dito’y iniibig ko Siya nang kaunti,Nawa’y maging bahagi ko ito sa wakas.Sa mundong ito, binigyan Mo akoContinue reading “Kristo Lamang”

Isang Panalanging Cristiano

Pinagpalang Diyos, Laksang mga patibong ay akin, sa labas at sa loob,ipagtanggol Mo ako;Kung agawin ng katamara’t pagkabatugan,bigyan Mo ako ng tanawin ng langit;Kung akitin ako ng mga makasalanan,bigyan ako ng pagtanggi sa kanilang mga gawi;tuksuin ako ng makalamang pagnanasa,linisin at dalisayin Mo ako;kung mag-asam ako ng makamundong yaman,tulungan Mo akong maging mayaman sa’yo. KungContinue reading “Isang Panalanging Cristiano”

Ang Wasak na Puso

O Panginoon, Walang araw sa buhay ko ang lumipas nang ‘di ako napatunayang may sala sa paningin Mo.Mga dalanging nasambit mula sa pusong salat sa panalangin;Papuri’y madalas na naging tunog na walang pagpupuri;Mga pinakamahuhusay kong gawa’y pawang maruruming basahan. Pinagpalang Jesus, hayaan Mong makahanap ako ng kublihanSa ‘Yong nagpapalubag na mga sugat. Kahit mga kasalananContinue reading “Ang Wasak na Puso”

Pagnanasa

Panginoong Banal, Anong liit ng pagsisi ang mayro’n sa mundong ito,at anong dami ng mga kasalanang pagsisisihan ko!Nababagabag ako sa ‘king makasalanang pagnanasa,sa kahihiya’t sindak nito bilang kasamaan;Layon kong ‘di na muling madala nito,at sa gayo’y lumapit sa ‘Yong kalakasan. Maraming tao ang madalas ibulalas ang galit,at silang nadadaig nito,na dulot ay pagdadahila’t pagbabawas ngContinue reading “Pagnanasa”

Pangalan ni Hesus

Diyos na sumisiyasat ng lahat, Nababasa Mo ang aking puso,Namamasdan ang tuntunin at sanhi ng mga kilos ko,at nakikita ang lubhang karumihan ng aking mga tungkulinhigit sa ‘king nakikita sa bawat kong kasalanan. Kalangitan ay marumi sa paningin Mo,at pinatawan ang mga anghel bilang mga hangal; Handa ko na’ng iwan ang aking sarili dulot ngContinue reading “Pangalan ni Hesus”