#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangakong Messiah (Heb 10:1) Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taun-taon. Hebrews 10:1 ABAB Ang mga kautusanContinue reading “#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?”

The Son’s Humanity Part 2: In the Fullness of Time

Is Jesus the long-awaited Messiah? Is it possible that Jesus could not have been the Messiah? Could the old testament prophecies be fulfilled by any other man that the God-man from Nazareth? Since God is true to His words (Romans 3:4), even the possibility of these questions is unimaginable. God is able to fulfill HisContinue reading “The Son’s Humanity Part 2: In the Fullness of Time”