#31 Nananatili ba sina Adan at Eba na banal at may kasiyahan?

Hindi. Nagkasala sila laban sa Diyos. (Gen 3:7-8) At parehong nabuksan ang kanilang mga mata, at nalaman nilang sila’y mga hubad. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos, at kanilang ginawang panakip. Narinig nila ang tinig ng PANGINOONG Diyos na lumalakad sa halamanan sa malarnig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalakiContinue reading “#31 Nananatili ba sina Adan at Eba na banal at may kasiyahan?”

#30 Natupad ba ni Adan ang tipan ng buhay?

A. Hindi. Siya ay nagkasala laban sa Diyos. Kaya’t nang makita ng babae na ang bunga ng punungkahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin, na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito; at binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya, at siya’y kumain. Genesis 3:6 ABABContinue reading “#30 Natupad ba ni Adan ang tipan ng buhay?”

#29 Ano ang banta ng Diyos sa Tipan ng Buhay?

A. Ang parusahan si Adan ng kamatayan sa kanyang pagsuway sa Diyos. (Gen 2:17) subalit mula sa punungkahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain; sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon ay tiyak na mamamatay ka.” Genesis 2:17 ABAB Kung ang pagkakamali natin sa ibang tao ay maaari magbunga ngContinue reading “#29 Ano ang banta ng Diyos sa Tipan ng Buhay?”

#28 Ano ang ipinangako ng Diyos sa Tipan ng Buhay?

A. Ang gantimpalaan si Adan ng buhay sa ganap na pagsunod niya sa Diyos. (Gal 3:12) Subalit ang kautusan ay hindi nakasalig sa pananampalataya; sa halip, “Ang gumagawa ng mga iyon ay mabubuhay sa mga iyon.” Galatians 3:12 ABAB Ang tanong na ito ay mahalaga dahil isa ito sa nagsasabi kung simpleng batas lamang baContinue reading “#28 Ano ang ipinangako ng Diyos sa Tipan ng Buhay?”

#27 Sa Tipan ng Buhay, ano ang hiningi ng Diyos kay Adan na kanyang gawin?

A. Ang ganap na pagsunod sa Diyos. Sapagkat sinumang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala sa lahat. James 2:10 ABAB Ang hiningi ng Diyos ay hindi bababa sa 100%. Dahil ang Diyos ay ganap, banal at matuwid, ang sinumang lalapit sa Kanya ay nararapat na ganap at matuwid din. Malinaw naContinue reading “#27 Sa Tipan ng Buhay, ano ang hiningi ng Diyos kay Adan na kanyang gawin?”

#26 Ano ang Tipan?

A. Isang relasyon na itinalaga ng Diyos sa atin at tinitiyak ng Kanyang Salita. Dahil ang Tipan ay isang napakahalagang salita sa Bibliya (Gen 15:8, Mga Awit 89:3, Jer 31:33, Mark, 14:24, Heb 8:6), nararapat malaman ng mga bata kung ano ang tipan. Una, ito ay itinalaga ng Diyos na nakipag-relasyon sa mga tao. IbigContinue reading “#26 Ano ang Tipan?”