Kristo Lamang

O Panginoon, Ang pangunahing plano Mo, at ang katapusan ng kalooban Mo,ay l’walhatiin at pakaibigin si Cristo sa langitkung saan Siya ngayo’y nakaluklok,kung saan, balang araw, makikita ng lahat ng hinirangang Kanyang kal’walhatian,iibigin, at dadakilain Siya kailanman. Bagaman dito’y iniibig ko Siya nang kaunti,Nawa’y maging bahagi ko ito sa wakas.Sa mundong ito, binigyan Mo akoContinue reading “Kristo Lamang”

Isang Panalanging Cristiano

Pinagpalang Diyos, Laksang mga patibong ay akin, sa labas at sa loob,ipagtanggol Mo ako;Kung agawin ng katamara’t pagkabatugan,bigyan Mo ako ng tanawin ng langit;Kung akitin ako ng mga makasalanan,bigyan ako ng pagtanggi sa kanilang mga gawi;tuksuin ako ng makalamang pagnanasa,linisin at dalisayin Mo ako;kung mag-asam ako ng makamundong yaman,tulungan Mo akong maging mayaman sa’yo. KungContinue reading “Isang Panalanging Cristiano”

Ang Wasak na Puso

O Panginoon, Walang araw sa buhay ko ang lumipas nang ‘di ako napatunayang may sala sa paningin Mo.Mga dalanging nasambit mula sa pusong salat sa panalangin;Papuri’y madalas na naging tunog na walang pagpupuri;Mga pinakamahuhusay kong gawa’y pawang maruruming basahan. Pinagpalang Jesus, hayaan Mong makahanap ako ng kublihanSa ‘Yong nagpapalubag na mga sugat. Kahit mga kasalananContinue reading “Ang Wasak na Puso”

Pangalan ni Hesus

Diyos na sumisiyasat ng lahat, Nababasa Mo ang aking puso,Namamasdan ang tuntunin at sanhi ng mga kilos ko,at nakikita ang lubhang karumihan ng aking mga tungkulinhigit sa ‘king nakikita sa bawat kong kasalanan. Kalangitan ay marumi sa paningin Mo,at pinatawan ang mga anghel bilang mga hangal; Handa ko na’ng iwan ang aking sarili dulot ngContinue reading “Pangalan ni Hesus”

Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu: Ang Trinidad

Tatlo na iisa, pinag-isa na tatlo, Ang Diyos ng aking kaligtasan, Amang nasa langit, Anak na pinagpala, walang hanggang Espiritu, Pinipintuho[1] kita bilang pagiging Isa, isang Esensiya Isang Diyos sa tatlong natatanging Persona, sa pag-dala ng mga makasalanan sa’yong karunungan at kaharian; O aking Ama, ako ay inibig mo at sinugo si Hesus upang tubusinContinue reading “Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu: Ang Trinidad”