Resource: Puritan Search

I found this material online called Puritan Search. It has a wealth of materials and resources from different websites and books written by the Puritans. Here are screenshots from the actual software that I installed on my PC and their introduction to the magnificent software. Enjoy! You can also filter the scope using American, Dutch,Continue reading “Resource: Puritan Search”

Kristo Lamang

O Panginoon, Ang pangunahing plano Mo, at ang katapusan ng kalooban Mo,ay l’walhatiin at pakaibigin si Cristo sa langitkung saan Siya ngayo’y nakaluklok,kung saan, balang araw, makikita ng lahat ng hinirangang Kanyang kal’walhatian,iibigin, at dadakilain Siya kailanman. Bagaman dito’y iniibig ko Siya nang kaunti,Nawa’y maging bahagi ko ito sa wakas.Sa mundong ito, binigyan Mo akoContinue reading “Kristo Lamang”

Ang Wasak na Puso

O Panginoon, Walang araw sa buhay ko ang lumipas nang ‘di ako napatunayang may sala sa paningin Mo.Mga dalanging nasambit mula sa pusong salat sa panalangin;Papuri’y madalas na naging tunog na walang pagpupuri;Mga pinakamahuhusay kong gawa’y pawang maruruming basahan. Pinagpalang Jesus, hayaan Mong makahanap ako ng kublihanSa ‘Yong nagpapalubag na mga sugat. Kahit mga kasalananContinue reading “Ang Wasak na Puso”

Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu: Ang Trinidad

Tatlo na iisa, pinag-isa na tatlo, Ang Diyos ng aking kaligtasan, Amang nasa langit, Anak na pinagpala, walang hanggang Espiritu, Pinipintuho[1] kita bilang pagiging Isa, isang Esensiya Isang Diyos sa tatlong natatanging Persona, sa pag-dala ng mga makasalanan sa’yong karunungan at kaharian; O aking Ama, ako ay inibig mo at sinugo si Hesus upang tubusinContinue reading “Ang Ama, Anak, at Banal na Espiritu: Ang Trinidad”