Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading

Sa aklat ng mga Awit ating mababasa ang larawan ng isang tunay na pinagpapala ng Diyos (1:1-3). Hindi lamang siya umiiwas sa kasamaan kundi siya ay nagbubulay araw at gabi ng Salita ng Diyos. Hindi tuwing linggo, isang beses sa isang linggo lamang, isang buwan o isang taon. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ayContinue reading “Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading”