#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?

Hindi. Hindi ako makakapagsisi at makakapanampalataya liban na baguhin ng Banal na Espiritu ang aking puso (Acts 11:15-18) Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, “Kung gayo’y binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungo sa buhay.” Acts 11:18 Ang pagsisisi at pananampalataya ayContinue reading “#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?”

#62 Ano ang kahulugan ng pananampalataya kay Kristo?

Ang magtiwala kay Kristo lamang para sa aking kaligtasan (Acts 4:12) Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.” Acts 4:12 ABAB Hindi nag-aalinlangan at napakalinaw ng Bibliya sa pagpapahayag na si Kristo lamang ang daan tungo sa Ama at walangContinue reading “#62 Ano ang kahulugan ng pananampalataya kay Kristo?”

#61 Bakit Mo Dapat Kamuhian at Talikuran ang Kasalanan?

Dahil ang kasalanan ay hindi nakalulugod sa Diyos (Psalm 5:4-6) Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan; ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan, kinapopootan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan; kinasusuklaman ng PANGINOONContinue reading “#61 Bakit Mo Dapat Kamuhian at Talikuran ang Kasalanan?”

#60 Paano Magsisi sa Kasalanan?

Dapat kong ikalungkot ang aking kasalanan, mapoot at tumalikod dito. (2 Cor 7:10) Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. 2 Corinthians 7:10 ABAB Mahalagang malaman ng mga bata kung ano ang tunay na pagsisisi. Hindi ito tuladContinue reading “#60 Paano Magsisi sa Kasalanan?”