#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangakong Messiah (Heb 10:1) Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taun-taon. Hebrews 10:1 ABAB Ang mga kautusanContinue reading “#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?”