#105 Ano ang Itinuturo ng Ika-siyam na Utos?

Huwag magsinungaling, ngunit magsabi ng katotohanan sa lahat ng panahon. Mga sinungaling na labi sa PANGINOON ay kasuklamsuklam, ngunit ang gumagawa nang may katotohanan ay kanyang kinalulugdan. Proverbs 12:22 ABAB Muli, ito ay ibinuod ng Katesismong Heidelberg, 1563 Na hindi dapat akong magbintang ng hindi tama kanino man, ni hindi rin dapat na baluktutin ang salitaContinue reading “#105 Ano ang Itinuturo ng Ika-siyam na Utos?”

#104 Ano ang Ika-siyam na Utos?

Ang ika-siyam na utos ay: Exodus 20:16 ABAB “Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. Mahalaga sa Panginoong Diyos ang pagsabi ng katotohanan dahil Siya mismo ang katotohanan (John 14:16). Nararapat na salaminin ng tao ng Diyos ang katapatan ng Diyos ng katotohanan. HIndi sinungaling ang Diyos at ito ay salungat saContinue reading “#104 Ano ang Ika-siyam na Utos?”