Pagbubulay-bulay: Mga Awit 135:13-21

Ang iyong pangalan, O PANGINOON, ay magpakailanman, ang iyong alaala, O PANGINOON, ay sa lahat ng salinlahi. Sapagkat hahatulan ng PANGINOON ang kanyang bayan, at mga lingkod niya’y kanyang kahahabagan. Ang mga diyus-diyosan ng mga bansa ay pilak at ginto, na gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila’y may mga bibig, ngunit hindi silaContinue reading “Pagbubulay-bulay: Mga Awit 135:13-21”