Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?

Nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila kaya’t walang makadaan doon. Sila ay sumigaw na nagsasabi, “Anong gagawin mo sa amin, O Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumatingContinue reading “Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?”

Magsisi o Mapahamak?

“Sinasabi ko sa inyo, Hindi! Subalit malibang kayo’y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila.” Lucas 13:3 ABAB ANG KAHALAGAHAN NG PAGSISISI Ito ang mga salita ng nagkatawang-tao na Anak ng Diyos. Hindi sila kailanman maglalaho habang ang mundo ay nananatili. Ang pagsisisi ay lubos na kailangan kung ang makasalanan ay “makikipagpayapaan sa Diyos” (Isa.Continue reading “Magsisi o Mapahamak?”