#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangakong Messiah (Heb 10:1) Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taun-taon. Hebrews 10:1 ABAB Ang mga kautusanContinue reading “#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?”

#65 Kailan namatay si Hesus?

A.  Mga dalawang libong taon na ang nakalipas. Ang tanong na ito ay nagbibigay diin sa katotohanan na ang kamatayan ni Hesu-Kristo na tunay na naganap sa kasaysayan. Magandang bigyang-diin din sa mga bata na ang mga kwento sa bibliya lalo na ang buhay at kamatayan ni Hesus ay hindi kathang-isip lamang kundi tunay na pangyayariContinue reading “#65 Kailan namatay si Hesus?”

#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?

Hindi. Hindi ako makakapagsisi at makakapanampalataya liban na baguhin ng Banal na Espiritu ang aking puso (Acts 11:15-18) Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, “Kung gayo’y binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungo sa buhay.” Acts 11:18 Ang pagsisisi at pananampalataya ayContinue reading “#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?”

#62 Ano ang kahulugan ng pananampalataya kay Kristo?

Ang magtiwala kay Kristo lamang para sa aking kaligtasan (Acts 4:12) Walang kaligtasan sa kanino pa man, sapagkat walang ibang pangalan sa ilalim ng langit na ibinigay sa mga tao na ating ikaliligtas.” Acts 4:12 ABAB Hindi nag-aalinlangan at napakalinaw ng Bibliya sa pagpapahayag na si Kristo lamang ang daan tungo sa Ama at walangContinue reading “#62 Ano ang kahulugan ng pananampalataya kay Kristo?”

#61 Bakit Mo Dapat Kamuhian at Talikuran ang Kasalanan?

Dahil ang kasalanan ay hindi nakalulugod sa Diyos (Psalm 5:4-6) Sapagkat ikaw ay hindi isang Diyos na nalulugod sa kasamaan; ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Ang hambog ay hindi makakatayo sa iyong harapan, kinapopootan mo ang lahat ng mga gumagawa ng kasamaan. Iyong lilipulin sila na nagsasalita ng mga kasinungalingan; kinasusuklaman ng PANGINOONContinue reading “#61 Bakit Mo Dapat Kamuhian at Talikuran ang Kasalanan?”

#60 Paano Magsisi sa Kasalanan?

Dapat kong ikalungkot ang aking kasalanan, mapoot at tumalikod dito. (2 Cor 7:10) Sapagkat ang kalungkutang naaayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi tungo sa kaligtasan na hindi ipagdaramdam, subalit ang makasanlibutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. 2 Corinthians 7:10 ABAB Mahalagang malaman ng mga bata kung ano ang tunay na pagsisisi. Hindi ito tuladContinue reading “#60 Paano Magsisi sa Kasalanan?”

#59 Ano ang dapat mong gawin para maligtas?

Ako ay nararapat na magsisisi sa aking mga kasalanan at manampalataya kay Hesus bilang aking Tagapagligtas. Mark 1:14-15 ESV Pagkatapos madakip si Juan, pumunta si Jesus sa Galilea na ipinangangaral ang ebanghelyo ng Diyos, na sinasabi, “Naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos: kayo’y magsisi at manampalataya sa ebanghelyo.” Mark 1:14-15Continue reading “#59 Ano ang dapat mong gawin para maligtas?”

#47 Paano ka ngayon maliligtas?

Sa pamamagitan ng Tipan ng Biyaya kay Hesu-Kristo. (Heb 9:14-15) gaano pa kaya ang dugo ni Cristo, na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay? Kayat siya ang tagapamagitan ngContinue reading “#47 Paano ka ngayon maliligtas?”

#46 Paano mo sinuway ang tipan ng Buhay?

Tumayo si Adan para sa lahat ng tao, at ako ay nahulog kay Adan sa kanyang unang kasalanan. (Rom 5:12) Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ayContinue reading “#46 Paano mo sinuway ang tipan ng Buhay?”

#45 Bakit hindi maaaring maligtas ang sinuman sa pamamagitan ng tipan ng buhay?

Dahil ang lahat ay sumuway dito at hinatulan dahil dito. (Rom 5:12) Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala; Romans 5:12 ABAB Kung ang naunang tanongContinue reading “#45 Bakit hindi maaaring maligtas ang sinuman sa pamamagitan ng tipan ng buhay?”