Aralin 13: Pamumuhay Na Kaanib Ng iglesya (Part 2)

Layunin: Upang ipakita ang katuruan ng Bagong Tipan tungkol sa buhay ng kaanib ng iglesya at ipakita ang kahalagahan nito sa tunay na Cristiano (katulad sa Aralin 12) Panimula: Mag balik-aral sa nakaraang aralin. Paano ang mga KAANIB ay PINAPANGUNAHAN at PINAPAKAIN sa loob ng IGLESYA? Isang natatanging pagkakaiba ng Iglesya sa Bagong Tipan atContinue reading “Aralin 13: Pamumuhay Na Kaanib Ng iglesya (Part 2)”

Aralin 12: Pamumuhay Na Kaanib Ng iglesya (Part I)

Layunin: Upang ipakita ang katuruan ng Bagong Tipan tungkol sa buhay ng kaanib ng iglesya at ipakita ang kahalagahan nito sa tunay na Cristiano. Panimula: Tanungin kung ang tagapakinig ay kusang-loob na kaanib ng anumang samahan o organisasyon, at ano ang napapakinabangan niya dito. Dumako sa paliwanag na ang buhay sa loob ng komunidad ayContinue reading “Aralin 12: Pamumuhay Na Kaanib Ng iglesya (Part I)”

Aralin 11: Maging Tiyak sa kaligtasan

Layunin: Upang ipaliwanag ang susi sa pagsukat ng tunay na may kaligtasan, at bigyang babala ang pagkukunwari sa sarili. Panimula: Itanong – sa palagay mo ba’y maaring maniwala ang isang tao na siya’y ligtas na, ngunit hindi pa pala siya talagang ligtas? Tagapanguna: Ipaliwanag ang tanong kung kinakailangan. Kung ang sagot ng nakikinig ay pagsang-ayon,Continue reading “Aralin 11: Maging Tiyak sa kaligtasan”

Aralin 10: Mga Pagpapala ng Kaligtasan

Layunin: Upang ipakita sa tagapakinig ang masaganang pagpapala ng pagiging Cristiano na nagmumula sa bagong relasyon kay Cristo. Panimula: Kapag ang mga tao ay nagsasabing sila’y pinagpapala ng Diyos, ano ang karaniwang nasa isip nila? Tagapanguna: Mag-bigay ng halimbawa sa bawat isa. Materyal at pisikal na pagpapala(1) Mga himalang nararanasan(2) Katiyakang emosyon at pakiramdam(3) TagumpayContinue reading “Aralin 10: Mga Pagpapala ng Kaligtasan”

Aralin 9: Ang Nakapagliligtas na katugunan sa iniaalok ni Cristo: Pagsisisi at Panananampalataya

Layunin: Upang hamuning tumugon ang tagapakinig sa iniaalok ni Jesus na kaligtasan sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya. Panimula: Kung walang kaligtasan maliban kay Cristo, napakahalaga na malaman natin kung paano magkakaroon ng relasyong makapagliligtas sa kanya Itanong: Hingin ang palagay / opinyon sa kaisipang ikaw ay magiging Cristiano sa pamamagitan ng: Tagapanguna: Maging handaContinue reading “Aralin 9: Ang Nakapagliligtas na katugunan sa iniaalok ni Cristo: Pagsisisi at Panananampalataya”

Aralin 8: ANG KALIGTASANG DULOT NG KAMATAYAN NI JESU-CRISTO

Layunin: Upang ipaliwanag ang kahalagahang dulot ng kamatayan ni Cristo. Panimula: Ang krus ay naging pangunahing simbulo ng pananampalatayang Cristianismo…. Positibo: Ipinapakita nito ang ginawang pagliligtas ni Cristo—ang Kanyang kamatayan para sa mga makasalanan. Negatibo: Minsan ay may pagkakataon na ito’y nagiging pigura na lamang na dapat sana’y nasa isip at pananampalataya. Itanong: Pinagtitiwalaan moContinue reading “Aralin 8: ANG KALIGTASANG DULOT NG KAMATAYAN NI JESU-CRISTO”

Aralin 7: SI JESU-CRISTO: ANG TANGING TAGAPAGLIGTAS NG MGA MAKASALANAN

Layunin: Upang ipakilala si Jesus bilang kalutasan sa Problema ng kasalanan Panimula: Ano ang pinaka kakaibang pagkakilala mo kay Jesu-Cristo? Kung ituturing mo Siyang natatangi, sa paanong paraan Siya natatangi? Tagapanguna: Kahit na ang lahat ng ito ay tama, ang mga ito ay kulang. Ang tunay na nais natin ay ang kaalamang nagdudulot ng kaligtasan.Continue reading “Aralin 7: SI JESU-CRISTO: ANG TANGING TAGAPAGLIGTAS NG MGA MAKASALANAN”

Aralin 6: ANG KABAYARAN NG KASALANAN

Layunin: Upang malaman ang Epekto at Kaparusahan ng kasalanan Panimula: Tanungin ang nakikinig sa mga kaisipang ito… Tagapanguna: Sa bawat sagot ng mga nakikinig pwede mong sundan ng tanong na “bakit?” Paano mo ilalarawan ang buhay sa mundo? Medyo masaya? Miserable? Atbp. Ang buhay sa likod ng kamatayan Maglalaho lang? Sasalin sa ibang buhay (re-incarnation)?Continue reading “Aralin 6: ANG KABAYARAN NG KASALANAN”

Aralin 5: ANG TAO BILANG MAKASALANAN

Layunin: Upang mapatunayan ang reyalidad na ang ating kaluluwa ay nasa lusak ng kasalanan. Panimula: Humingi ng reaksyon sa mga sumusunod na pangungusap… Ano Ang KASALANAN?Karaniwang Pagkaunawa: Mga gawain krimen lamang, lalung-lalo na yung mga karumal-dumal na kasamaan… Karamihan sa mga tao, ang kasalanan para sa kanila ay ang mga ginawa ng mali lamang, atContinue reading “Aralin 5: ANG TAO BILANG MAKASALANAN”

Aralin 4: ANG ATING RELASYON SA KATANGIAN NG DIYOS

Layunin: Upang ipaalam sa nakikinig ang katangian ng Diyos na nangangailangan ng tamang pagtugon natin. Itanong sa Nakikinig: Ano ang magiging reaksiyon mo sa mga sumusunod na pagla-larawan sa Diyos? Tagapagturo: Ang sagot ng nakikinig ay magbibigay sa iyo ng kaisipan kung ano ang pananaw niya na dapat pagtuunan. Siya ay Diyos na humahatol. ParurusahanContinue reading “Aralin 4: ANG ATING RELASYON SA KATANGIAN NG DIYOS”