#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?

Sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangakong Messiah (Heb 10:1) Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating, at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito, kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taun-taon. Hebrews 10:1 ABAB Ang mga kautusanContinue reading “#66 Paano naligtas ang mga makasalanan bago dumating si Kristo?”

#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?

Hindi. Hindi ako makakapagsisi at makakapanampalataya liban na baguhin ng Banal na Espiritu ang aking puso (Acts 11:15-18) Nang marinig nila ang mga bagay na ito, tumahimik sila at niluwalhati ang Diyos, na sinasabi, “Kung gayo’y binigyan din ng Diyos ang mga Hentil ng pagsisisi tungo sa buhay.” Acts 11:18 Ang pagsisisi at pananampalataya ayContinue reading “#63 Magagawa mo bang magsisi at manampalataya kay Kristo sa iyong sariling kakayanan?”