Calendar of Readings in Hebrew through the Book of Psalms Organized by Joseph A. Pipa 

This is a Calendar of Readings in Hebrew through the book of Psalms Organized by Joseph A. Pipa

Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 2

Ang pagbabasa at pagbubulay ng Salita ng Diyos ay larawan ng isang Kristiyano na pinagpapala. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya; kundi nasa kautusan ng PANGINOON ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyangContinue reading “Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 2”

Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading

Sa aklat ng mga Awit ating mababasa ang larawan ng isang tunay na pinagpapala ng Diyos (1:1-3). Hindi lamang siya umiiwas sa kasamaan kundi siya ay nagbubulay araw at gabi ng Salita ng Diyos. Hindi tuwing linggo, isang beses sa isang linggo lamang, isang buwan o isang taon. Ang tunay na nakakakilala sa Diyos ayContinue reading “Paano Magbasa ng Salita ng Diyos? Part 1: Prayerful Reading”