#55 Ano ang Kahulugan ng Pagtutubos?

Tinupad ni Hesus ang hinihingi ng katarungan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang pagdurusa at kamatayan bilang kahalili ng mga makasalanan. (Isa 53) Dahil si Hesus ay Diyos na nagkatawang tao, tanging ang perpektong buhay at dugo lamang Niya ang sapat na kabayaran para sa hinihingi ng katarungan ng Diyos. Wala ng iba na nakagawaContinue reading “#55 Ano ang Kahulugan ng Pagtutubos?”

#54 Sa anong uri ng kamatayan namatay si Hesus?

Ang masakit at kahiya-hiyang kamatayan sa krus. (Phil 2:8) At palibhasa’y natagpuan sa anyo ng tao, siya’y nagpakababa sa kanyang sarili, at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. ~ Philippians 2:8 ABAB Ito ang katotohanan na dapat magdulot sa ating ng pighati, dahil namatay ang Anak ng Diyos sa krus.Continue reading “#54 Sa anong uri ng kamatayan namatay si Hesus?”