Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo

“We need to hear the gospel every day of our lives.” Ang Diyos ay banal, tayo ay makasalanan. Lumabag tayo sa Kanyang kautusan sa isip, puso, salita, at gawa, at nahaharap sa Kanyang poot at kaparusahan. Ang hinihingi Niya ay ganap na kabayaran sa ating pagkakautang at ganap na pagsunod sa Kanyang kautusan, na hindiContinue reading “Ang Ating Araw-araw na Pangangailangan sa Ebanghelyo”