Ihasik ang Binhi

Ang aralin na ito “Sow Your Seed – Tagalog” ay isinulat ni Ptr. Noel Espinosa ng Grace Baptist Church – Los Baños. Inilathatla ito ng may pagsang-ayon ng may akda.

Maaari ninyong i-download ang PDF copy dito.

Sa Diyos lamang ang kapurihan!

%d bloggers like this: