Preach As A Dying Man!

I Preach’d, as never sure to Preach again, And as a dying man to dying men! Richard Baxter (1615-1691) This morning while praying for the ministry of street evangelism, I was prompted to read a part of Jeremy Walker’s book “The Broken Hearted Evangelist”, which I heartily recommend that every street preacher should read. IContinue reading “Preach As A Dying Man!”

Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?

Nang makarating si Jesus sa kabilang pampang, sa lupain ng mga Gadareno, ay sinalubong siya ng dalawang inaalihan ng mga demonyo na lumabas mula sa mga libingan. Napakabangis nila kaya’t walang makadaan doon. Sila ay sumigaw na nagsasabi, “Anong gagawin mo sa amin, O Anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami bago dumatingContinue reading “Si Kristo Ba Ang Iyong Panginoon?”

Magsisi o Mapahamak?

“Sinasabi ko sa inyo, Hindi! Subalit malibang kayo’y magsisi, mapapahamak din kayong lahat tulad nila.” Lucas 13:3 ABAB ANG KAHALAGAHAN NG PAGSISISI Ito ang mga salita ng nagkatawang-tao na Anak ng Diyos. Hindi sila kailanman maglalaho habang ang mundo ay nananatili. Ang pagsisisi ay lubos na kailangan kung ang makasalanan ay “makikipagpayapaan sa Diyos” (Isa.Continue reading “Magsisi o Mapahamak?”