The Unanswerable Proof of Resurrection

Today, I am sharing a sermon from Ptr. Noel Espinosa concerning the resurrection. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent, because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed; and of this he hasContinue reading “The Unanswerable Proof of Resurrection”

Kapanatagan sa Harapan ng Diyos

Sermon Text: 1 John 3:19-20 ABAB Dito natin makikilala na tayo’y mula sa katotohanan, at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya, tuwing hahatulan tayo ng ating puso; sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. Message: Ang pag-ibig sa kapatiran ayContinue reading Kapanatagan sa Harapan ng Diyos

Praktikal na Pag-ibig sa Kapatiran

Sermon Text: 1 John 3:16-18 ABAB Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin,Continue reading “Praktikal na Pag-ibig sa Kapatiran”

Ang Nagpapakasákit na Pag-ibig ni Kristo

Sermon Text: 1 John 3:16 Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Message: Ang nagpapakasákit na pag-ibig ni Kristo para sa Kanyang mga minamahal ang sukdulang halimbawa ng pag-ibig sa kapatiran. (Christ’s sacrificial love for HisContinue reading “Ang Nagpapakasákit na Pag-ibig ni Kristo”

Ang Di-Makasariling Pag-ibig sa Kapatiran 2

Sermon Text: 1 John 3:13-15 Mga kapatid, huwag kayong magtaka, kung kayo’y kinapopootan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo’y dumaan na mula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa’t isa. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. Ang sinumang napopoot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao, at nalalaman ninyong ang buhay naContinue reading “Ang Di-Makasariling Pag-ibig sa Kapatiran 2”

Ang Di-Makasariling Pag-ibig sa Kapatiran

Sermon Text: 1 John 3:11-12 Message: Ang di makasariling pag-ibig sa kapatiran ay marka ng isang tunay na Kristyano. (Selfless love for brethren is a mark of true Christians.) This is the most concrete proof that you are God’s children. Love for the brethren is an essential moral element of the gospel message and theContinue reading “Ang Di-Makasariling Pag-ibig sa Kapatiran”

Our Righteous Advocate

Text: 1 John 2:1Message: Jesus Christ, the righteous one, is the only advocate before the Father of the guilty sinners. Why do we need Jesus as our advocate? I. We need His advocacy because of our sins.a. The principle of not sinning …I write these things to you that you may not sin.b. The realityContinue reading “Our Righteous Advocate”

A Commission that Serves Divine Purpose

Read Sermon Text: Isaiah 6:11-13 Review: We have seen that he who has experienced God’s forgiveness and cleansing is mandated to obey the urgent call of the Master. A commission that requires an urgent response, and carries a serious message. We learned that the message that Isaiah carries is a message that hardens and aContinue reading “A Commission that Serves Divine Purpose”