Ang Diyos ay Diyos!

Ito ay bagong blog ng aking kaibigang si Richard Chavez tungkol sa kahalagahan na malaman ang katangian ng Diyos.

“Kapag sinasabi nating ang Diyos ay Diyos, ang ibig sabihin nito’y tayo’y tulad ng luwad (clay), at Siya ang manggagawa ng palayok at hinuhubog Niya ang palayok ayon sa Kanyang nais.”

sabiyayalamang

Ang Diyos ay Diyos!

Sa kasalukuyang panahon, sa mga paaralan, sa social media, sa telebisyon, sa radyo at nakalulungkot mang sabihin, kahit pa sa mga pulpito ng simbahan ay walang ibang pinagmamalaki, ibinibida at pinag-uusapan kundi ang husay, lakas, galing, pagiging disiplinado at mga achievements o attained “glory” ng tao.

Ang tao ang lumagay sa trono, nagsilbing hari at mga panginoon at ang Diyos ay unti-unting binura sa kanilang corrupted na isipan.

Sa halip na paniwalaan ang pagkaDiyos ng Diyos ay mas pinaniwalaan at sinunod ang kasinungalingan ni Satanas na nagsasabing “Kayo’y magiging kagaya ng Diyos”

Ang Diyos ay Diyos. Iyan ang katotohanan.

Kapag sinasabi nating ang Diyos ay Diyos, ang ibig sabihin nito’y tayo’y tulad ng luwad (clay), at Siya ang manggagawa ng palayok at hinuhubog Niya ang palayok ayon sa Kanyang nais.

Kapag sinasabi nating ang Diyos ay Diyos, ang ibig sabihin nito’y Siya lamang ang nasa trono…

View original post 120 more words

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: