Greek New Testament Meditations: John 6 (Tagalog)

Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.”

Ngayon araw, ang ating babasahin ay John 6.

Mag-review tayo ng ilang konsepto ng Koine Greek:

Noun: Number

Kapag ating pinag-uusapan ang bilang o “number” ng isang pangngalan o “noun”, sinasabi natin kung ito ay isahan (singular) o maramihan “plural”

Sa Ingles, ang maramihan ay makikita sa pagdagdag ng “s” o “es” sa dulo ng salita: girl → girls; box → boxes.

Sa Griyego, ito ay naipapakita sa ibang “ending”. Sa John 6, makikita natin ang ilang halimbawa nito:

  • μαθητής (disciple) → …μαθηταὶ (disciples)… (John 6:16 SBL)
  • Ἰουδαῖος (Jew) → …Ἰουδαῖοι (Jews)… (John 6:41 SBL)
  • ἀνήρ (man) → …ἄνδρες (men)… (John 6:10 SBL)

Sa John 6:10, ginamit ang plural ng ἀνήρ upang tukuyin ang dami ng kalalakihan na pinaupo ni Hesus. Hindi binanggit dito ni Juan ang sinabi ni Matthew na sa 5,000, hindi pa kasama ang mga babae at mga bata. Ito’y nakakamangha, walang nagutom at silang lahat ay nabusog …ἐνεπλήσθησαν…  (John 6:12 SBL).

Tiyak na ito ay isang pagpapamalas ni Hesus ng Kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng himala tulad sa ikalawang kabanata. Kaya ito ay tumungo sa konklusyon ng mga tao na si Hesus ay tunay …ἀληθῶς…  (John 6:14 SBL) na propeta na dumating sa sanlibutan.

Tunay na si Hesus ang tinapay ng Buhay … Ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς…  (John 6:35 SBL) at ang sinumang lumalapit sa Kanya ay di kailanman magugutom …οὐ μὴ πεινάσῃ…  (John 6:35 SBL). Muli ginamit ni Juan ang “emphatic negation” dito (οὐ μὴ + aorist subjunctive). Ang lahat na nanganganlong kay Hesus ay pupunuin Niya ng Kanyang espirituwal na probisyon.

Sa Diyos lamang ang kapurihan!


*Ang mga salitang may asterisk ( * ) ay transliterasyon ng salitang griyego na sinundan nito.

Bisitahin ang loveGreek para sa ilang Greek New Testament concepts review.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: