Greek New Testament Meditations: John 5 (Tagalog)

Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.”

John 5:18 – ἀλλὰ καὶ πατέρα ἴδιον ἔλεγε τὸν θεόν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ θεῷ. *alla kai patera idion elege ton theon.

…but he was even calling God his own Father, making himself equal with God.   (John 5:18 ESV)

Makikita natin sa teksto na ito ang pagpapatibay ng Scriptures sa pagka-Diyos ni Hesus sa pamamagitan ng Kanyang maluwalhating “Self-centered claims.” Gumamit si Juan ng imperfective aspect “ἔλεγε” (Imperfect Active Indicative 3rd Person Singular) na tumutukoy sa paulit-ulit na pag-aangkin ni Hesus tungkol sa Kanyang Sarili. Ito ang nag-dulot sa mga Hudyo na mas sikaping at pagbalakan na patayin Siya “ἀποκτεῖναι” kaysa sa Kanyang paglabag sa Sabbath. Walang tigil Niyang sinasabi na Ama Niya ang Diyos.

Yes, self-centered Siya. Twice natin ito makikita dahil sa mga salitang ἴδιον (his own, one’s own, private, personal) at ἑαυτὸν (reflexive pronoun – himself). Tinatawag Niya ang lahat sa Kanyang sarili bilang tanging Daan tungo sa Ama.

Pansinin natin ang emphatic frontings ng “πατέρα ἴδιον”. Ito ay complement ng accusative case na τὸν θεόν kaya “he was calling God as His Father”. Ang accusative case ay pangunahing ginagamit bilang “direct object” ng isang pangungusap.

Pero sa Greek nauna ang “πατέρα ἴδιον” na nagbibigay ng diin sa Kanyang natatanging relasyon sa Ama.

May diin din ang “ἴσον ἑαυτὸν”. Nasa unahan siya at kasama ng adverbial clause na sinimulan ng ποιῶν. Ito (ποιῶν) ay adverbial participle na logical conclusion ng Kanyang pag-aangkin. Kaya, sa pagkabasa natin ay ganito, “he was calling God His Father, thus making Himself equal with God.”

Walang duda, si Hesus ay Tunay na Diyos kaya sa mga naunang chapters at dito nakita natin ang confirmatory signs na nagpapatunay sa Kanyang pagka-Diyos.

Sa Diyos lamang ang kapurihan!


*Ang mga salitang may asterisk ( * ) ay transliterasyon ng salitang griyego na sinundan nito.

Bisitahin ang loveGreek para sa ilang Greek New Testament concepts review.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: