Greek New Testament Meditations: John 4 (Tagalog)

Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.”

Mainam na pansinin natin ang sinabi ni Hesus sa v. 14

“ὃς δ’ ἂν πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσει εἰς τὸν αἰῶνα…” *hos d’ an piey ek too hudatos hu egow awtow, oo mey dipseysey eys ton aiowna

“but whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again.” (ESV)

Dito sa phrase na οὐ μὴ διψήσει, makikita natin ang tinatawag na “emphatic negation”, ito ang strongest form of negation sa Greek. Sa teksto ay οὐ μὴ plus the future form of διψάω na less frequent form ng emphatic negation. Ang mas common ay “οὐ μὴ plus aorist subjunctive” (makikita ito sa Hebrew 13:5, John 10:28).

Ang interesting dito ay may textual variant kung saan sa RP (Byzantine Text) ay διψήσῃ, which is the subjunctive form of διψάω.

Anomang variants ang i-take natin, pinapakita dito na kahit yung possibility of being thristy again when we drink of Christ ay unthinkable. He Himself is the fountain!

Kaya ang mas literal na salin sa English ay “will never be thirsty forever.”

Walang ibang makakapawi sa uhaw ng tao ng Diyos kundi si Kristo lamang magpakailanpaman.

Sa Diyos lamang ang kapurihan!


*Ang mga salitang may asterisk ( * ) ay transliterasyon ng salitang griyego na sinundan nito.

Bisitahin ang loveGreek para sa ilang Greek New Testament concepts review.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: