Greek New Testament Meditations: John 3 (Tagalog)

Matutuo ng Biblical Greek sa pagbubulay nito.”

Interesting yung paggamit ni John ng Δεῖ *dei sa chapter na ito.

Tatlong ulit niyang ginamit.

Una, tungkol sa pangangailangan ng muling kapanganakan v.7 – γεννηθῆναι

Pangalawa, tungkol sa pangangailangan na ang Anan ng Tao ay maitaas v. 14 – ὑψωθῆναι

Ikatlo, tungkol sa pangangailangan na si Hesus ang maitaas kaysa si John the Baptist v. 30 – αὐξάνειν

Sa lahat ng ito, may complementary infinitive na bumubuo ng idea ng Δεῖ (kung ano ang kinakailangan) γεννηθῆναι, ὑψωθῆναι, at αὐξάνειν.

Ang “complementary infinite” ang pinaka-common na gamit ng infinitive. Ito ang bumubuo or kumukumpleto sa pandiwang ideya o “verbal idea” ng isa pang pandiwa.

Yung una at ikatlo ay kasunod ng Δεῖ ang mga complementary infinitive, yung pangalawa, nauna ang infinitive bago ang Δεῖ . Sa word order, binigyang diin talaga na kailangan maitaas si Hesus, dahil dito nakadepende ang panibagong buhay at ang pagtataas natin kay Hesus sa ating buhay.

Sa Diyos lamang ang kapurihan!


*Ang mga salitang may asterisk ( * ) ay transliterasyon ng salitang griyego na sinundan nito.

Bisitahin ang loveGreek para sa ilang Greek New Testament concepts review.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: