Lily of the Valley (Tagalog)

Liryo Ng Libis
(Lily of the Valley)

1.  Si Jesus aking kaibigan, 
S’ya ang lahat sa ‘kin
Pinaka-kaakit-akit sa akin;
S’ya ang liryo ng libis, sa– Kanya natagpuan
Panlinis sa kasalana’t kasam’an.
Sa aking kalungkutan, S’ya ang kaaliwan
S’ya’ng laging karamay at kanlungan.

REFRAIN:
S’ya ang liryo ng libis, S’ya’y– 
Tala ng Umaga
Pinaka-kaakit-akit sa ‘kin S’ya.

2.  Ang aking kapighatian ay Kanyang binata; 
Sa tukso’y aking Toreng Matibay S’ya.
Ang lahat tinalikuran, lahat ng d’yus-d’yosan,
Aking puso’y tiwalang iingatan.
Mun-do’t si Satanas man, lahat laban sa ‘kin,
Kay Jesus ako’y t’yak makararating.
(ulitin ang Refrain)

3.  Hindi N’ya pababayaan, ako’y aakayin;
Sa pananalig S’ya’y laging susundin.
Hindi na mababahala an’man ang kumubkob;
Kalul’wa ng manna N’ya’y binubusog.
At sa kal’walhatian, mukha’y makikita
Du’n ay dadaloy ilog ng ligaya.
(ulitin ang Refrain)

To God be the glory!

  • Words: Charles W. Fry
  • Music: William S. Hays
  • Translation: Romy H. Endaya, GRBC-Calauag

Visit their YouTube Channel here: Tagalog Hymns. Please, like the videos and subscribe.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

3 thoughts on “Lily of the Valley (Tagalog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: