Turn Your Eyes Upon Jesus (Tagalog)

Tingnan si Jesukristo
(Turn Your Eyes Upon Jesus)

1. O kalul’wang nahihira—pan,
Walang ilaw sa karimlan?
May liwanag sa Manunu—bos;
May buhay sa Kanyang lubos.

REF.
Ting—nan si Jesukristo;
Masdan Kanyang kagandahan,
Mapaparam pang-akit ng mundo~
Sa Kanyang kaluwalhatian.

2.  S’ya’y bumangon sa kamata—yan 
Sa buhay na walang-hanggan;
At tayo’y kasamang nabu—hay
Higit pa sa nag’tagumpay!
(ulitin ang Ref.)

3. Pangako N’ya’y di nagbaba—go,
Hindi ka masisiphayo;
At sa mundo’y ipamali—ta
Ang ebanghelyong dakila!
(ulitin ang Ref.)

To God be the glory!

  • Words and Music: Helen H. Lemmel
  • Translation: Romy H. Endaya, GRBC-Calauag
  • Vocals: Clarise B. Rosales, GRBC-Calauag

Visit their YouTube Channel here: Tagalog Hymns.Please, like the videos and subscribe.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

One thought on “Turn Your Eyes Upon Jesus (Tagalog)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: