Kapanatagan sa Harapan ng Diyos

Sermon Text: 1 John 3:19-20 ABAB

Dito natin makikilala na tayo’y mula sa katotohanan, at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya, tuwing hahatulan tayo ng ating puso; sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay.

Message: Ang pag-ibig sa kapatiran ay magbibigay ng katiyakan at kapanatagan na tayo ay nasa katotohanan sa harapan ng Diyos. (Love for the brethren provides assurance and confidence that we belong to the truth before God).

Bakit mahalaga ang pag-ibig sa kapatiran?

Ito ay magbibigay katiyakan na tayo ay nasa katotohanan (assurance that we are of the truth)Dito natin makikilala na tayo’y mula sa katotohanan

Note: Dito natin makikilala na tayo’y mula sa katotohanan, … is an instance where we read this repeated phrase …by this we know1 Jn_2:3, 4-6, At sa ganito’y nalalaman natin na siya’y kilala natin (in some English versions translated …we can be sureKung sinasabi natin… 1 JN 1:6, 8, 10).

 • Ang mga ito ay nangangahulugan ng kahalagahan ng kasiguraduhan ng ating kaligtasan na tayo nga ay nasa katotohanan (2 Peter 1:10). In this life, assurance of salvation is possible. Merong nagsasabi na din matitiyak kung nasa katotohanan ng aba tayo. Pero isa ito sa mga kadalihanan ni Juan kung bakit niya isinulat ang 1 John (5:13).
 • Tumutukoy sa naunang mga pahayag sa v. 18 …umibig sa… gawa at sa katotohanan. Sa pagpapamalas ng pag-ibig sa kapatiran sa praktikal na paraan, malalaman natin na tayo ay mula (nasa) sa katotohanan. Dahil ang panlabas ng gawa ay sumasalamin sa panloob na realidad na naranasan nila ang pag-ibig ni Kristo.
 • Dito natin makikilala (future) 1x used in 1 John – Love for the brethren proves that we belong to the truth (ito ang ating pagkakakilanlan). Obedience to this command (when the situation calls for it) is one of the ways that we tell the world that we have the truth, who is Christ Himself.
 • Unlike Cain who killed his only brother which reveals that he is of the evil one v.12
 • Unlike the rich person who possesses riches but refused to help a brother in need
 • Paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa walang pag-ibig v. 17?

Point: Practical, selfless, & sacrificial love for the brethren is evidence that we belong to the truth (John 13:35).

Ikaw, tiyak ka ba na nasa katotohanan ka? Pano mo ito masasabi?

Challenge: Sikapin mong maipamuhay ang katotohanang dala-dala mo sa pamamagitan ng palagiang pagbubulay sa ginawa ni Kristo para sa iyo.

Ito ay magbibigay kapanatagan sa ating puso (confidence in our hearts) – Greek: at sa harapan Niya magkakaroon ng kapanatagan ang ating puso, at tuwing hahatulan tayo ng ating puso…

Note: Louw and Nida (25.166) reassure our hearts (set our hearts at rest) … is an idiom which means, “to exhibit confidence and assurance in a situation which might otherwise cause dismay or fear.

The difficulty of reading the text (two options):

 • Sa pagpapamalas ng pag-ibig sa kapatiran, tayo ay magkakaroon ng kapanatagan.
 • Tayo ay magkakaroon ng kapanatagan dahil sa higit ang Diyos sa ating puso na tumutiligsa sa ating kabiguan na ibigin ang kapatiran.
  • Synthesis: The command to love is not to love them perfectly so we can be assured that we belong to Him. It is a command to love the brethren while depending on God’s grace in Christ for its accomplishment since we can fail to do it.

Anong sitwasyon ang maaaring magdulot sa atin ng takot at tayo ay nangangailangan ng katiyakan? at tuwing hahatulan tayo ng ating puso…

 • Kahit man tayo ay mabigo sa pagsunod …sa tuwing hahatulan tayo ng ating puso
  • Paano kung ang isang tunay na mananampalataya ay nabigong ibigin ang kanyang kapatiran na may pangangailangan? It is possible? YES!
  • What does our hearts do? Ang puso ay sentro at pinagmumulan ng panloob na pamumuhay “inner life” pag-iisip, pakiramdam, at pagpapasya. (NET Study Notes)
  • Sa ating teksto ito ay maaaring tumukoy sa isang moral na aspeto ng puso na tinatawag na “conscience” (in relation to words John used “before God, confidence, boldness”)
  • “Whenever our heart condemns us” – an idiomatic way of referring to “condemning oneself” (Culy, 1, 2, & 3 John Baylor Handbook, 94).
  • “Who loves sufficiently to be free of pangs of conviction in this matter?” [1-3 John, Reformed Expository Commentary]

Tinutukoy dito ang katiyakan o kapanatagan ng isang mananampalataya sa kanyang pagharap sa Diyos lalo ng sa tuwing tinutuligsa (condemn) siya ng kanyang konsensya dahil sa kasalanan.

Illustration: The conscience as an “automatic warning system” and law-court that condemns or approve us in things that we do.

 • Dahil ang Diyos ay higit sa ating puso at alam niya ang lahat
  • Our confidence is this: God is greater than our hearts and knows us, when our hearts condemn us (failure to love the brethren, failure to hate sin as we should).We have confidence before God because of Him alone …sa harapan Niya…magkakaroon ng kapanatagan – 1x in 1 John meaning ‘to persuade, convince, urge’ (Used in Matthew 27:20 when the chief priests and elders persuaded the crowd). It is not the same as in verse 21 …may kapanatagan…NLT: Even if we feel guilty, God is greater than our feelings, and he knows everything.God is greater than our hearts. – If we are troubled, or feel condemned by our inability to comply fully with God’s command, we should not turn inward but outward to God. We should remind ourselves of God’s greatness, “a greatness that descends to offer forgiveness each and every time we confess our sins.” [Reformed Expository Commentary]God knows everything –  He knows our lack of love but God still forgives. Ito ay  nakakatakot para sa mga hindi nagsisisi, ngunit pagpapala at kapanatagan sa mga mananampalataya. Alam ng Diyos ang ating mga kasalanan; pero alam Niya rin an gating mga tukso, pagdadalamhati, kahirapan, at pag-ibig sa Kanya.Kahit na wala tayong matibay na katiyakan sa ating sarili, gayunpaman, maaari tayong manahan sa awa ng Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay.

Ganito din ang ipinahayag ni Pablo sa 1 Cor 4:3-5 Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. …Siya ang magdadala sa liwanag sa mga bagay na sa ngayon ay nakatago sa kadiliman, at ibubunyag ang layunin ng mga puso.

Point: Kahit tayo ay mapuno ng pagdududa sa ating kaligtasan sa pagkabigo nating sumunod sa Diyos, tinatanggap at pinapatawad ng Diyos ang kanyang mga tao na umaasa sa Kanyang awa.

Dumating ka na ba sa punta na siniyasat mo ang iyong sarili at ikaw ay nanlumo dahil sa kabiguan mong ibigin ang kapatiran at sundin ang utos ng Diyos?

TRUTH: Ang mananampalataya lamang ang may katiyakan at may kapanatagan kahit na tinutuligsa sila ng kanilang konsensiya na siyang paraang ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na magpursige pa tungo sa pag-ibig sa kapatiran at pagkamuhi sa kasalanan.

[NICNT, Epistles of John] No matter how much his heart may condemn him, God still welcomes and forgives the man who seeks his forgiveness and casts himself upon his mercy.

Challenge: Mainam ang pagsunod bilang patunay na tayo ay na kay Kristo, pero sa tuwing tayo ay nabibigo, panghawakan natin ng matibay ang katiyakang mayroon tayo sa Ebanghelyo ni Kristo (Primary assurance of salvation is the person and work of Christ). The Lord knows those who are his” (2 Tim. 2:19).

Application:

 • Don’t merely depend on your ability to fulfill God’s command as your primary assurance of standing before Him. Go back to the gospel! Go back to Christ who fulfilled God’s law perfectly. He purchased our obedience. He is our righteousness
 • Your heart may condemn you whenever you fail, but trust God’s persevering grace to press on for His glory.

Call to Repentance:

Ang mga hindi mananampalataya ay panatag sa kanilang kalooban, at walang pakialam sa hatol ng Diyos, dahil hindi nila nakikita ang kanilang kakulangan. Ang kanilang konsiyensa ay matigas na at hindi na matindigan kung ano ang tama at mali.

Nawa ito’y naging pagkakataon na siniyasat mo ang iyong puso. Hindi mo iniibig ang mga anak ng Diyos, dapat lamang na ikaw ay mabigatan at magmadaling tumawag sa Panginoon na nagpapawalang-sala at nagpapatawad sa mga makasalanang nagtitiwala sa dugo’t katuwiran ni Hesu-Kristo.

Sa Diyos lamang ang Kapurihan!


Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: