Praktikal na Pag-ibig sa Kapatiran

Sermon Text: 1 John 3:16-18 ABAB

Dito natin nakikilala ang pag-ibig, sapagkat ibinigay niya ang kanyang buhay alang-alang sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid. Subalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan.

Message: Ang nagpapakasakit na pag-ibig ni Kristo bilang dakilang halimbawa ng pag-ibig sa kapatiran ay nangangailangan ng seryoso at praktikal na pagsunod. (Christ’s sacrificial love as the supreme pattern of love for the brethren demands serious and practical obedience.)

Ano ang implikasyon ng pag-ibig ni Kristo sa Kanyang mga tao?

I. Ang pag-ibig na ito ay dapat na sundin na may kaseryosohan This love must be obeyed seriously – The serious command to imitate Christ – at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay alang-alang sa mga kapatid.

Note: Seryoso at mahalaga ang utos dahil hindi simpleng bagay ang ibinigay at hindi simpleng tao ang nagpamalas nito.

 1. Love must be expressed – …at nararapat
  • Hindi ito isang bagay na “okay” lang na hindi natin gawin. Love for the brethren is at the heart of Christian message. Tayo ay obligado na gawin ito.
  • Ito ay para sa iba – ito ay tumungo sa ating kapakinabangan at sa kanyang kawalan. He laid down His life for our benefit.
  • Ang pag-ibig ay kahandaan na gawin ang anumang bagay para sa ibang tao, kahit pa katumbas nito ang ating buhay, oras, resources, etc.
  • True love is a giving love – Self-preservation is the first law of physical life, but self-sacrifice is the first law of spiritual life. – Warren Wiersbe
 2. Love must be sacrificial
  • Ano ang nararapat nating ibigay? Buhay… This is the high demand of Christian love.
  • Ganito din ang binanggit ni Hesus sa huling mga oras (Last Supper) niya kasama ang mga disipulo – John 15:12-14 – Ito ang aking utos, na kayo’y magmahalan sa isa’t isa, gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang may higit pang dakilang pag-ibig kaysa rito, na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Kayo’y aking mga kaibigan kung ginagawa ninyo ang mga bagay na aking iniuutos sa inyo.

Point: Ang seryosong utos na ibigin ang kapatiran ay nakabatay sa pag-ibig na ibinigay ni Hesus.

Challenge: Dito natin makikita ang bigat ng tungkulin ng bawat Kristyano. Handa ka bang ibigay ang iyong buhay para sa iyong kapatiran? Seryosohin mo ang utos na ito dahil ginawa ito ni Kristo para sa makasalanang tulad mo.

II. Ang pag-ibig na ito ay dapat na sundin sa praktikal na paraan This love must be obeyed practically – A practical example of imitating ChristSubalit ang sinumang may mga pag-aari sa sanlibutang ito, at nakikita ang kanyang kapatid na nangangailangan, at pinagsasarhan niya ito ng kanyang damdamin, paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya?

Note: We live in a world that loves to prioritize oneself and to be prioritized by others . Si Juan ay nagbigay ng tangible at malinaw na halimbawa ng pagpapamalas ng pag-ibig.

 • Love in action – ang halimbawang ibinigay ay hindi “heroic” o “martyrdom”, kundi maaaring nangyayari sa ating araw-araw na pamumuhay ngunit di natin ginagawa. Sa iba maaaring isipin na hindi naman ito mangyayari dahil hindi naman araw-araw kailangan mamatay ka para sa iyong kapatid. Pero dito natin makikita na malaki ang implikasyon nito sa bawat araw ng ating buhay. Down-to-earth example (1 John, PNTC).
  • Assumption: You have a possession (material possession)
  • Occasion: Seeing some brethren in need
  • Action: He shuts his heart from him. “he closes his intestines/inward parts” Idiom “to refuse to show compassion.” Both the Greek words “has” and “closes” are in the subjunctive mood. This mood unlike “Indicative mood” does not assert reality. It is a projection of reality and cannot determine reality. Ito’y parang isang hypothesis submitted for our contemplation.
  • Implication: paanong nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa kanya? (Katanungan na may hayag na sagot): Wala siyang pag-ibig ng Diyos! We may wonder how is that possible if he has possession, right?

Truth: This shows that we need God’s grace to perform it. We need the love of God shed in our hearts to fulfill our duty to love one another. We are by nature guilty, but if we truly experienced God’s love and daily we are reminded of this, we will be more than willing to help our brethren.

Unless God changes and “opens” our hearts, we cannot do it.

Point: Love for the brethren doesn’t need to be expressed in a grand way (if it has to, one must be ready), but in a generous and practical way.  The call to love is within our reach!

 • Love in principle – Love must be performed according to the Truth – Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan.
  • Madaling sabihin na iniibig natin ang kapatiran, pero isang tunay na hamon na ipamalas ang pag-ibig sa oras at panahon ng pangangailangan. Sa tuwing ating ito’y ipinapamalas, ito ay naaayon sa katotohanan ipinahayag ng Diyos na nakay Kristo.

Point: Ang taong walang pag-ibig sa kapatiran ay pagpapakita ng kawalan ng pag-ibig na nagmumula sa Diyos lamang. Dahil sa mapagbigay na pag-ibig ni Kristo para sa atin, nararapat nating tulungan ang ating kaptiran sa kanilang material na pangangailangan.

Challenge: Magkaroon ka ng kamalayan sa pangangailangan ng iyong kapatiran at maging handa kang mawalan para sa iyong kapatiran.

“Brotherly love is as tangible as a roof over the head, as edible as bread on the table, and as foundational as shoes on the feet.”

(Reformed Expository Commentary: 1, 2. & 3 John )

Application:

 • Love your brethren by giving much – Luke 7:47- Kaya’t sinasabi ko sa inyo, ang marami niyang kasalanan ay pinatawad na, sapagkat siya ay nagmahal ng malaki. Subalit ang pinatatawad ng kaunti ay nagmamahal nang kaunti.”
 • Love your brethren by giving often
 • Love your brethren by giving freely
 • Love your brethren by giving sacrificially

“If you would be like Christ, give much, give often, give freely, to the vile and poor, the thankless and the undeserving. Christ is glorious and happy and so will you be…Remember his own word, “It is more blessed to give than to receive.”- Person and work of Christ by Bb. Warfield

Call to Repentance: Maaaring naipapapakita mo ang iyong pagiging matulungin sa iyong kapwa. Pero hindi yan ang basehan ng iyong kaligtasan. Nawa hindi mo lang natutunan ngayon na kailangan mong magpakita ng pag-ibig sa kapwa. Nakita mo rin na ito ay bunga ng pag-ibig ng Diyos. You cannot do things that please God apart from His grace. No matter how much you will other people apart from the love of God in Christ, you are under His wrath. You need Christ’s true righteousness and blood before you can share true love to other people.  

Sa Diyos lamang ang Kapurihan!


Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: