Si Kristo Ang Magiging Tanggulan

Mundo man ay pilit kang ibinabagsak
At ninanais ang iyong pagkawasak
Sa bawat araw ng lakad at pagtapak
Sila’y nakaabang dahil sa paghamak

Walang mabuti’t magandang tatanawin
Mga puso na may masamang hangarin
Dahil sa mabigat na alalahanin
Ito’y magdudulot ng maling isipin

Wag magtaka sa halip ay maniwala
Na lahat ng ito’y isang paalala
Upang ikaw ay matutong kumilala
At ibigay sa Diyos iyong tiwala

Magpatuloy ka sa ‘yung paninindigan
Kahit ang lahat sa iyo’y lumalaban
Huwag mangamba sa anomang digmaan
Dahil “Si Kristo Ang Magiging Tanggulan”

Sa Diyos lamang ang Papuri!

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: