Isang Payo sa mga Mangangaral

Ito ay salin mula sa sulat ng Prinsipe ng mga Mangangaral na si Charles H. Spurgeon, The Sword and Trowel: 1874 (London: Passmore & Alabaster, 1874), 76.

Kung may buháy na tubig sa iyong pangangaral ito ay maaaring napakalalim, ngunit ang liwanag ng katotohanan ay magbibigay ng kalinawan dito


Mga kapatid, dapat nating linangin ang isang malinaw na estilo.
Kapag hindi ipinaintindi sa akin ng isang tao ang ibig niyang sabihin, ito ay dahil hindi niya nalalaman ang ibig niyang iparating.

Ang karaniwang tagapakinig, na hindi makasunod sa takbo ng pag-iisip ng mangangaral, ay hindi dapat mag-alala sa kanyang sarili, ngunit sisihin ang mangangaral, na ang gawain ay upang gawing malinaw ang kanyang ipinangangaral.

Kung titingnan mo ang isang balon, kung ito ay walang laman, ito ay lalabas na napakalalim, ngunit kung mayroong tubig sa loob nito ay makikita mo ang ningning nito.
Naniniwala ako na maraming “malalim” na mangangaral ang ganoon dahil sila ay tulad ng mga tuyong balon na walang anuman sa mga ito, maliban sa mga nabubulok na dahon, ilang bato, at marahil isang o dalawang patay na pusa.
Kung may buháy na tubig sa iyong pangangaral ito ay maaaring napakalalim, ngunit ang liwanag ng katotohanan ay magbibigay ng kalinawan dito.

Sa anumang paraan, sikaping maging malinaw, upang ang mga katotohanang itinuturo mo ay madaling matanggap ng iyong mga tagapakinig.
Dapat nating linangin ang isang matibay at malinaw na estilo; dapat tayong magsalita ng may diin.
Iniisip ng ilan na ito ay binubuo sa pagsasalita nang malakas, ngunit maaari kong tiyakin sa kanila na sila ay nagkakamali.
Ang kawalan ng kabuluhan ay hindi nagpapabuti sa pamamagitan ng pag-iingay.

Hindi hinihingi ng Diyos na sumigaw tayo na parang nagsasalita tayo sa tatlong milyon kapag tatlong daan lang ang tinutukoy natin.
Tayo ay magbigay diin dahil sa kahusayan ng ating ipinangangaral, at ng lakas ng espiritu na ating ibinibigay sa paghahatid nito.

Sa madaling salita, maging payak at buháy ang ating pagsasalita.
Sana ay pabulaanan na natin ang mga panlilinlang ng mga propesyonal na mananalumpati, ang pilit para sa epekto, ang pinag-aralan na kasukdulan, ang paunang naayos na paghinto, ang mala-teatro na pagkilos, ang mabulaklak na mga salita, at hindi ko alam kung ano pa, na maaari mong makita sa ilang magarbong mangangaral na nabubuhay pa sa balat ng lupa.

Nawa’y mawala na ang mga ito tulad ng mga hayop na matagal nang naglaho, at ang buháy, payak, simpleng paraan ng pangangaral ng ebanghelyo ay matutunan nating lahat; sapagkat ako ay naniniwala na ang gayong estilo ay isa na maaaring pagpapalain ng Diyos.”

Sa Diyos lamang ang Kapurihan

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: