Aralin 5: ANG TAO BILANG MAKASALANAN

Layunin: Upang mapatunayan ang reyalidad na ang ating kaluluwa ay nasa lusak ng kasalanan.

Panimula: Humingi ng reaksyon sa mga sumusunod na pangungusap…

 • Ang tao ay mabuti, pero hindi siya perpekto. Mauunawaan ng Diyos ang kanyang mga pagkakamali.
 • Ang mga taong ubod lamang ng sama ang nararapat parusahan ng Diyos.
 • Ang lahat ng tao ay makasalanan at nararapat parusahan ng Diyos.

Ano Ang KASALANAN?
Karaniwang Pagkaunawa: Mga gawain krimen lamang, lalung-lalo na yung mga karumal-dumal na kasamaan… Karamihan sa mga tao, ang kasalanan para sa kanila ay ang mga ginawa ng mali lamang, at mga nakakasakit lamang.
Biblikal na Kaisipan: Ang KASALANAN ay paglabag sa batas ng Diyos
Basahin: 1 Juan 3:4

Ang sinumang gumagawa ng kasalanan ay lumalabag din naman sa kautusan; at ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan.

Ang PAMANTAYAN Ang Batas ng Diyos
Itanong: Tama bang limitahan ang kasalanan sa mga karumal-dumal na krimen at maling gawain?

Tagapanguna: Balik aralan ng kaunti ang 10 Utos ng Diyos, lalo na ang mga bahaging naba-bagay sa nakikinig.

Magbigay ng mga halimbawa na kasalanan sa batas ng Diyos, ngunit hindi itinuturing na kriminal o karumal-dumal na kasalanan (Hal. Pagnanasa sa isip, pagsisinungaling, pagnanasa ng hindi mo pag-aari).


Ang LAWAK ng Kasalanan – Kasama ang kasalanan ng Pagpapabaya (Sins of Omission)
Basahin: Santiago 4:17,

Kaya’t ang sinumang nakakaalam ng paggawa ng mabuti ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya.

Hindi lang ang bagay na ginawa, maging ang hindi paggawa ng tamang gawain ay ibinibilang ng Diyos na kasalanan.
Itanong: Paano ito naiiba sa pangkaraniwang kaisipan natin sa kasalanan?

Ang pananagutang moral ay hindi lang pag-iwas sa mali, kundi maging ang paggawa ng tama o nararapat sa harap ng Diyos at tao.
Magbigay ng mga halimbawa ng kasalanan na pagwawalang bahala o pagpapabaya (Sins of Omission)


Ang PINAGMULAN ng Kasalanan
Basahin: Roma 5: 12, 18

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan, at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya’t dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan, sapagkat ang lahat ay nagkasala…

Kaya’t kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang kahatulan sa lahat ng mga tao; gayundin naman sa pamamagitan ng isang matuwid na gawa ay dumating sa lahat ng mga tao ang pagaaring-ganap at buhay.

Si Adan ang kumakatawan bilang ulo ng sangkatauhan. Ang kanyang pakakasala ay ibinilang sa buong sangkatauhan; ang kanyang kasalanan ay ibinilang ng lahat ng kanyang inapo.

Basahin : Roma: 5:12; Roma 5:19
Mahalagang Katotohanan: Hindi tayo naging makasalanan ng tayo’y unang magkasala o nakagawa ng kasalanan. Sa halip, tayo’y nagkakasala dahil tayo’y makasalanan na ng simula pa.
Ang dapat malaman: Ang tangi nating pag-asa ay sa pamamagitan ng isa muling kakatawan sa atin.

Si Jesu-Cristo ang pangalawang Adan (pag-aaralan ito sa susunod)


Dapat Pag-isipan:

Tagapanguna: Ang taga-pakinig ay dapat malaman sa siya’y walang maga-gawang tulong sa kanyang sarili.

 • Dahil nalaman natin ang ating kalagayan bilang makasalanan, paano natin mapapawi ang parusa ng Diyos?
 • Mayroon bang posibilidad na isang-tabi ng Diyos ang Kanyang pagpapataw ng parusa sa ating mga kasalanan?

Itanong: Paano ka tutugon sa kaisipan na dahil sa kasalanan, ang Diyos ay laban sa iyo?


Mga Patibay ng Talata:

 • Ang pagiging makasalanan ng Tao
  • Ito’y pangkalahatan – Mang 7:20; Ro 3:11,23; Gal 3:22
  • Ito’y sa lahat – walang sinumang tao ang hindi nasasaklaw ng kasalanan. Jer 17:9; Jn 3:19; Tito 1:15; Ep 2:1-3; 4:18
 • Ang kawalang pag-asa ng tao dahil sa kasalanan
  • Hindi niya maunawaan ang espiritual na katotohanan. 1 Co 2:14; 2 Co 4:4
  • Hindi niya kayang tanggapin ang alok ng kaligtasan sa ganang sarili lamang niya. Jn 5:38; 6:44; Ro 8:7, 8; Heb 11:6

Sa Diyos lamang ang Kapurihan.


 • Ang aralin na ito “Sow Your Seed – Tagalog” ay isinulat ni Ptr. Noel Espinosa ng Grace Baptist Church – Los Baños. Inilathatla dito ng may pagsang-ayon ng may akda.
 • Maaari ninyong i-download ang PDF copy dito.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: