The Lily Of The Valley Tagalog Version

Liryo Ng Libis
(Lily of the Valley)

1.  Si Jesus aking kaibigan, 
S’ya ang lahat sa ‘kin
Pinaka-kaakit-akit sa akin;
S’ya ang liryo ng libis, sa– Kanya natagpuan
Panlinis sa kasalana’t kasam’an.
Sa aking kalungkutan, S’ya ang kaaliwan
S’ya’ng laging karamay at kanlungan.

REFRAIN:
S’ya ang liryo ng libis, S’ya’y– 
Tala ng Umaga
Pinaka-kaakit-akit sa ‘kin S’ya.

2.  Ang aking kapighatian ay Kanyang binata; 
Sa tukso’y aking Toreng Matibay S’ya.
Ang lahat tinalikuran, lahat ng d’yus-d’yosan,
Aking puso’y tiwalang iingatan.
Mun-do’t si Satanas man, lahat laban sa ‘kin,
Kay Jesus ako’y t’yak makararating.
(ulitin ang Refrain)

3.  Hindi N’ya pababayaan, ako’y aakayin;
Sa pananalig S’ya’y laging susundin.
Hindi na mababahala an’man ang kumubkob;
Kalul’wa ng manna N’ya’y binubusog.
At sa kal’walhatian, mukha’y makikita
Du’n ay dadaloy ilog ng ligaya.
(ulitin ang Refrain)

To God be the glory!

Liryo Ng Libis
Tagalog Version of The Lily of the Valley
Words: Charles W. Fry
Music: William S. Hays
Translation: Romy H. Endaya; GRBC-Calauag

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: