Ano ang Dapat kong Gawin para Maligtas?

 • Tanong: Ano ang dapat kong gawin para maligtas?
 • Ang sagot ng lumang ebanghelyo ay ito: manampalataya sa Panginoong Jesucristo.
 • Karagdagang tanong: Ano ang ibig sabihin ng maniwala o manamapalataya sa Panginoong Jesucristo?
 • Ito ang sagot: Ito ay nangangahulugan ng pagkakilala sa sarili bilang isang makasalanan, at si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan; pag-abandona sa lahat ng katuwiran sa sarili at pagtitiwala sa sarili, at paglalagay ng buong sarili sa Kanya para sa kapatawaran at kapayapaan; at pagtalikod sa pagkapoot at paghihimagsik laban sa Diyos tungo mapagpasalamat na pagpapasakop sa kalooban ni Kristo. Ito ay sa nagmumula sa pagpapanibago ng puso ng isang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
 • Isa pang karagdagang tanong: paano ako magpapatuloy sa paniniwala kay Kristo at pagsisisi, kung hindi ko kayang gawin ang mga bagay na ito bilang makasalanan?
 • Ito ang sagot:
  • Tumingin kay Kristo, makipag-usap kay Kristo, humingi ng tulong kay Kristo
  • Aminin mo ang iyong kasalanan, ang iyong kawalan ng pagsisisi, ang iyong kawalan ng pananampalataya, at isuko ang iyong sarili sa Kanyang awa;
  • Hilingin mo sa Kanya na bigyan ka ng isang bagong puso, na gumagawa sa iyo ng tunay na pagsisisi at matatag na pananampalataya;
  • Hilingin mo sa Kanya na alisin ang iyong masamang puso at kawalan ng pananampalataya at isulat ang Kanyang batas sa loob mo, upang hindi ka na kailanman mapalayo sa Kanya.
  • Lumingon sa Kanya at magtiwala sa Kanya sa abot ng iyong makakaya, at manalangin para sa biyaya Niya upang ikaw ay bumaling at magtiwala nang lubusan;
  • Gamitin ang paraan ng biyaya nang may pag-asa, na umaasa kay Kristo na lalapit sa iyo habang hinahangad mong lumapit sa Kanya;
  • Manood, manalangin, basahin at pakinggan ang Salita ng Diyos, sumamba at makipag-ugnayan sa mga tao ng Diyos, at sa gayon ay magpatuloy hanggang sa malaman mo sa iyong sarili nang walang pag-aalinlangan na ikaw ay talagang isang nagbagong nilalang, isang nagsisisi na mananampalataya, at ikaw ay binigyan na ng bagong puso na iyong ninanais.
  • Ang diin sa payong ito ay ang pangangailangang direktang tumawag kay Kristo, bilang pinakaunang hakbang. “Huwag hayaang patagalin ka ng iyong konsensiya, o hintayin na ikaw ay maging karapat-dapat sa Kanyang biyaya; Ang lahat ng kaangkupan na hinihingi Niya ay ang madama ang iyong pangangailangan sa Kanya”—
  • kaya huwag ipagpaliban ang pagkilos hanggang sa maisip mong ikaw ay mas mabuti, ngunit tapat na aminin ang iyong kasamaan at isuko ang iyong sarili ngayon kay Kristo na tanging makapagpapabuti sa iyo; at maghintay sa Kanya hanggang sa sumikat ang Kanyang liwanag sa iyong kaluluwa, gaya ng ipinangako ng Kasulatan na gagawin nito sa mga tumatawag sa Kanyang Pangalan.

J.I Packer, Introductory Essay to John Owen’s Death of Death in the Death of Christ

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: