#103 Ano ang Itinuturo Ika-walong Utos?


Huwag kunin ang anumang bagay na pagmamay-ari ng iba. (Exo 20:15)

Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabuting bagay, upang siya’y may maibahagi sa nangangailangan.

Ephesians 4:28 ABAB

Gaya ng nabanggit na natin, ang kautusuang ito ay hindi lamang nagbabawal ng pagnananakaw kundi nagbibigay halaga sa mga kayamanang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Gayunpaman, mas malawak pa sa pagnanakaw ang ipinagbabawal ng kautusang ito ayon sa Katekismo ng Heidelberg na ating tinignan.

Ang utos na ito ay nagbabawal ng lahat ng uri ng pandaraya at pagkuha ng anumang bagay na hindi sa atin, maliit man yan o malaki. Makikita natin ito sa iba’t ibang teksto sa lumang tipan Genesis 31:19, Joshua 7, 1 Kings 21). Ang hinihingi sa ating ng Diyos sa utos na ito, maging sa ating mga anak ay gawin “…ang anumang aking makakaya para sa ikabubuti ng aking kapwa, na pakitunguhan ko siya tulad ng nais kong pakikitungo ng iba sa akin, at ako’y magtrabaho ng matapat upang makatulong sa mga nangangailangan.”

Pinapakita lamang nito na hindi lamang dapat umiwas sa pagnanakaw kundi isipin ang kapakanan at pangangailangan ng ibang tao. Hanggang sa ating makakaya, tayo ay tutulong para sa kabutihan ng ating kapwa sa oras ng pangangailangan. Tayo ay dapat na maging mapagbigay at hindi maramot sa kung anong mayroon tayo. Mainam na ito ay matutunan ng mga bata at makita sa mga magulang habang sila ay lumalaki. Ipakita sa kanila na ang tunay na kayamanan ay di ang mga bagay sa mundo kung ang kaligtasan na mula sa Diyos kay Kristo.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.103. What does the eighth commandment teach you?

A.   Not to take anything that belongs to someone else.

Let the thief no longer steal, but rather let him labor, doing honest work with his own hands, so that he may have something to share with anyone in need.

Ephesians 4:28 ESV

As we have already mentioned, this law not only forbids stealing but also values ​​the treasures God has given us. However, this law forbids theft even more extensively according to the Heidelberg Catechism which we have looked at.

This commandment prohibits all forms of fraud and taking anything that is not ours, whether small or large. We see this in various Old Testament texts (Genesis 31:19, Joshua 7, 1 Kings 21). What God requires of us in this commandment, even of our children, is to do “…whatever I can for my neighbor’s good, that I treat others as I would like them to treat me, and that I work faithfully so that I may share with those in need.” (Heidelberg Catechism Q. 111)

It only shows that one should not only refrain from stealing but consider the welfare and needs of other people. To the best of our ability, we will help for the good of our neighbors in times of need. We should be generous and not stingy with what we have. It is good that children learn this and see the example of parents as they grow up. Show them that real riches are not the things of the world but salvation from God in Christ.

God be the glory!

Note: This question is #102 in the Children’s Catechism

Reference: Deyoung, K. (2018). The 10 Commandments: what they mean, why they matter, and why we should obey them. Crossway.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: