#101 Ano ang Itinuturo Ika-pitong Utos?


Ang maging dalisay sa puso, salita, at gawa, at maging matapat sa pag-aasawa (Matthew 5:27-30)

“Narinig ninyo na sinabi, ‘Huwag kang mangangalunya.’ Ngunit sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumitingin sa isang babae na may pagnanasa ay nagkasala na sa kanya ng pangangalunya sa kanyang puso. Kung ang kanan mong mata ang sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapatapon sa impiyerno. At kung ang kanan mong kamay ang sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon, sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isa sa mga bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan mo ay mapunta sa impiyerno.

Matthew 5:27-30

Nakita natin na ang ikapitong utos ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa pagtataksil sa asawa, ito ay nagtuturo rin ng katapatan sa asawa na ibinigay o ibibigay sa iyo ng Diyos. Bukod pa dito, ayon kay Hesus, ito ay may nagtuturo ng pagiging dalisay ng ating isip, puso, salita, at gawa. Maaaring hindi ka nangangalunya sa gawa, ngunit ang isipan mo naman ay punong-puno ng kalaswaan. Ito ay pagtawag tungo sa kadalisayan at kabanalan. Kaya nga naman ang pagsisiping ng labas sa pag-aasawa, pakikipagrelasyon o pakikipagtalik sa kaparehas na kasarian, ang pagnanasa ng laman, pagpapantasya, at panonood ng malalaswang palabas ay malinaw na paglabag sa ika-pitong utos.

Ang kalooban ng Diyos para sa kanyang tao ay ang pagpapakabanal. Ito ay hindi natin kayang gawin saganang sa ating sarili. Kailangan natin ang biyayang nagpapabanal ng Diyos na buhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa ating mga anak, mainam na ituro na natin sa kanila ang pagkakaiba ng sekswalidad, at ang kasarian na kaloob sa kanila ng Diyos ayon sa Kanyang paglikha. Ito ay tungkulin ng mga magulang upang hindi sila malinlang at madaya ng kasinungalingan ng mundo.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.101. What does the seventh commandment teach you?

A.    To be pure in heart, language and conduct, and to be faithful in marriage. (Matthew 5:27-30)

“You have heard that it was said, ‘You shall not commit adultery.’ But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell.

Matthew 5:27-30

We have seen that the seventh commandment is not only about avoiding infidelity and adultery, it also teaches fidelity to the spouse that God has given or will give you. In addition, according to Jesus, it teaches the purity of our minds, hearts, words, and deeds. You may not commit adultery in deed, but your mind can be full of immorality. The seventh commandment is a call toward purity and holiness. That is why sexual intercourse outside marriage, same-sex intercourse or relationship, fornication, lust, fantasizing, and watching pornography are clear violations of the seventh commandment.

God’s will for His people is sanctification. This we cannot afford to do abundantly on our own. We need the sanctifying grace of the living God through the power of the Holy Spirit. To our children, we would do well to teach them the difference between sexuality, and gender that God has given them according to His will in creation. It is the duty of parents to educate children that they may not be deceived by the lies of this world.

To God be the glory!

Note: This question is #100 in the Children’s Catechism

Reference: Deyoung, K. (2018). The 10 Commandments: what they mean, why they matter, and why we should obey them. Crossway.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: