#100 Ano ang Ika-pitong Utos?


Ang ika-pitong na utos ay: “Huwag kang mangangalunya.” (Exodus 20:14)

Ang ika-pitong utos kasama ang ika-anim at ika-walo ay nagbibigay pangkalahatang pagbabawal. Ito ay naglagay ng pinakamababang batayan para ang bayan ng Israel ay maging matuwid na lipunan. Ito rin ang magiging basehan sa pagkatawag sa kanila na banal sa harapan ng Diyos. Ang utos na ito ay hindi lamang tungkol sa seksuwalidad kundi higit sa lahat ay ang pag-iingat sa kaloob ng Diyos na pag-aasawa at pagsulong ng pananagana ng pamilya. Kaya, hindi lamang ito pagtataksil sa isang asawa.

Buhat pa sa pagkalikha, itinalaga na ng Diyos ang kasagraduhan ng pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay isang tipan sa pagitan ng dalawang tao, lalake at babae, na naging isang laman upang magbunga ng mga anak. Ito ay maluwalhating institusyon na sa Diyos nagmula. Ang paglapastangan dito sa pamamagitan ng pangangalunya ay paghamak sa Diyos na nagkaloob nito.

Ito ay gabay sa mga magulang sa pagtuturo gamit ang Katekismong Baptist para sa mga bata.


English Version

Q.100. What is the seventh commandment?

A.    The seventh commandment is, “You shall not commit adultery.” (Exodus 20:14)

The seventh commandment along with the sixth and eighth provide general prohibitions. This laid the minimum standard for the people of Israel to become a just society. This will also be the basis for calling them holy before God. This commandment is not only about sexuality but above all about the preservation of God’s gift of marriage and the advancement of family prosperity. So, it’s not just infidelity to a spouse.

From the beginning of creation, God has ordained the sanctity of marriage. Marriage is a covenant between two people, man, and woman, who become one flesh to produce children. It is a glorious institution that came from God. To desecrate it despise adultery is to blaspheme the God who provided it.

To God be the glory!

Note: This question is #99 in the Children’s Catechism

Reference: Deyoung, K. (2018). The 10 Commandments: what they mean, why they matter, and why we should obey them. Crossway.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: