Luwalhatiin Siya

(Glorify Him)
Purihin ang Diyos na Siyang dakila.
Di maaaring ipagwalang-bahala.
Dahil walang iba na karapat-dapat.
Sa pagsambang hindi dapat mawawaglit.

Ako’y paparoon at magmamadali.
At aakayin aking buong sarili.
Hindi titingin sa kahit na sinoman.
Upang masilayan iyong kagandahan.

Tunay na kagalakan ay madarama.
Kahit ang kabigatan ay mawawala.
Kanyang presensiya ay mararamdaman.
Walang paglalagyan iyong kasiyahan.

Halina’t tumugon sa Kanyang salita.
Ito’y hindi kailanman magkakabula.
Tayo ng magsama-sama at sumamba.
At buong pusong “Luwalhatiin Siya”.

Published by Jeff Chavez

Sinner saved by grace

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: